Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała”

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała”.

Skała dn. 21.07.2016r.

GS.6220.2.8.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Skała

z dnia 21.07.2016 roku

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź. zm.),

informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała”.

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź. zm.), w dniu 9.06.2016 wykonawca – Piotr Stańczuk ECOVIDI, jako pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Skała wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała” uzasadniając wniosek informacją, że dokument ten nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak również realizacja założeń dokumentu nie będzie wywoływać negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na przyrodę.

W odpowiedzi otrzymano:

  • opinię RDOŚ z dnia 22.06.2016 znak: OO.410.1.42.2016.MZi o uzgodnieniu możliwości odstąpienia od konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

  • opinię MPWIS z dnia 12 lipca 2016 znak NS.9022.10.112.2016 o braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała”.

Przedmiotowy projekt obejmuje obszar gminy Skała.

Zadania inwestycyjne zawarte w ww. dokumencie nawiązują do założeń i celów operacyjnych, a także konkretnych działań ujętych w strategiach i programach wyższego szczebla. Uwzględniają aspekty środowiskowe, mając na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i wdrażanie prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.

Przedmiotowy dokument przewiduje podjęcie projektów zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i nieinwestycyjnym, mających na celu propagowanie działań zmierzających do ograniczenia dwutlenku węgla oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wśród zadań przewidzianych do realizacji zostały ujęte: termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy, modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wprowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych, rozwój sieci komunikacji rowerowej, wymiana kotłów węglowych.

W dokumencie nie zaplanowano działań mogących potencjalnie bądź znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. Nr 71).

Proponowane w dokumencie działania powinny wpłynąć na poprawę stanu powietrza atmosferycznego, przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego Gminy Skała.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy,

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ