Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skała o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GI.6721.2.04.2018                                                                              Skała, dn. 19.02.2018r.

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

Zgodnie z art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2017 1073, ze zmianami),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 3108, 3109, 3110, 3111, 3112,3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 2497/2, 2496/9, 2511/2 w Skale, gmina Skała

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty dokumentów udostępniane do wglądu publicznego będą w dniach od 26 lutego 2018 roku do 23 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29, 32 – 043 Skała, pok. 19 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:30), a także – przez cały okres wyłożenia, na stronie internetowej urzędu: https://skala.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29, 32 – 043 Skała, pok. 9, o godzinie 12:00.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do jego projektu w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2018 roku.

Uwagi należy wnosić w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Skała na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29, 32 – 043 Skała. Powinny one zawierać imię i nazwisko lub nazwę Wnoszącego, adres, a także jednoznaczne oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zgodnie z art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 7, art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami), prognoza oddziaływania na środowisko podlega publicznemu udostępnieniu, zaś wnioski i uwagi do niej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2018 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29, 32 – 043 Skała – w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@skala.pl lub ustnie do protokołu. Powinny one zawierać imię i nazwisko lub nazwę Wnoszącego, adres, a także jednoznaczne oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag złożonych do obydwu projektów jest Burmistrz Miasta i Gminy Skała.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Załącznik:

Skala_obw_wyloz

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ