Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Skała z dnia 20.04.2017 roku Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała”

 Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała”.

Skała dn. 20.04.2017r.

GS.6220.2.8.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Skała

z dnia 20.04.2017 roku

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała”.

 

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),  w dniu 10.03.2016r.  Burmistrz Miasta i Gminy Skała wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała” uzasadniając, że dokument ten nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak również realizacja założeń dokumentu nie będzie wywoływać negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na przyrodę. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXVII/198/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016 roku. Aktualizacja przyjętego dokumentu polega na zwiększeniu liczby planowanych wymian niskosprawnych kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych.

W odpowiedzi otrzymano:

  • opinię RDOŚ z dnia 5.04.2017 znak: OO.410.1.51.2017.MZi/JM o uzgodnieniu możliwości odstąpienia od konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  • opinię MPWIS z dnia 11.04.2017r. znak NS.9022.10.166.2017  o  braku wymogu przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała”.

Przedmiotowy projekt obejmuje obszar gminy Skała i stanowi aktualizację przyjętego już dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała, który uzyskał zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zadania inwestycyjne  zawarte w ww. dokumencie  nawiązują do założeń i celów operacyjnych, a także konkretnych działań ujętych w strategiach i programach wyższego szczebla. Uwzględniają aspekty środowiskowe, mając na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i wdrażanie prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.

Przedmiotowy dokument przewiduje podjęcie projektów zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i nieinwestycyjnym, mających na celu propagowanie działań zmierzających do ograniczenia dwutlenku węgla oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wśród zadań przewidzianych do realizacji zostały ujęte: termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej  na terenie gminy, modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wprowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych, rozwój sieci komunikacji rowerowej, wymiana kotłów węglowych. Przedmiotowa aktualizacja dokumentu dotyczy zwiększenia liczby planowanych wymian niskosprawnych kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych.

W dokumencie nie zaplanowano działań mogących potencjalnie bądź znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. Nr 71).

Proponowane w dokumencie działania powinny wpłynąć na poprawę stanu powietrza atmosferycznego, przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego Gminy Skała.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w ustawie o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Krakowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie,
a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  dokumentu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała”.  

 

 

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy,

Załącznik:

Obwieszczenie o odstapieniu od sooś Aktualizacja PGN
 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ