Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Skała z dnia 16.08.2018 roku ws. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skała na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 ”.

 Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skała na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 ”.

Skała dn. 16.08.2018r.

GS.6220.2.8.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Skała

z dnia 16.08.2018 roku

 

Na podstawie art. 46, art. 47, art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skała na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”.

 

W oparciu o zapisy art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),  w dniu 1.06.2018r.  Pełnomocnik Gminy Skała Pani Beata Podgórska Firma ALBEKO wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z wnioskiem o odniesienie się co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skała na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 ”. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zwrócono się o przedstawienie zakresu i stopnia i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

W uzasadnieniu podano, że „Program ochrony środowiska dla Gminy Skała na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” jest dokumentem przedstawiającym aktualny stan środowiska, w którym określono także hierarchię działań niezbędnych do jego poprawy. Cele określone w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Skała na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 ” wynikają z celów określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowym, wojewódzkim, powiatowym) oraz równoległych, Program wskazuje również na problemy środowiskowe jakie występują na terenie Gminy Skała. Zadania wyznaczone w Programie ochrony środowiska wyznaczają szereg działań jakie maja być podjęte dla rozwoju gospodarczego regionu przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu środowiska. Działania podjęte w perspektywie długoterminowej będą miały korzystny wpływ na środowisko regionu.

W odpowiedzi otrzymano stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie wyrażone w piśmie z dnia 10.07.2018 znak: OO.410.1.28.2018.MaS, iż brak jest przesłanek do przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w myśl art. 46 lub 47 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), wdrożenie postanowień „Programu ochrony środowiska dla Gminy Skała na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. Kwestie wpływu na środowisko poszczególnych przedsięwzięć powinny być każdorazowo rozpatrywane na kolejnych etapach procesu planistycznego i inwestycyjnego.

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w ustawie dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  dokumentu „Program ochrony środowiska dla Gminy Skała na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skale,

2)  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skała,

3) BIP Urzędu Miasta i Gminy Skała.

 

Załączniki:

Obwieszczenie

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ