Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nabór do Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale

Nagłówek żłobek

Nabór do Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale

utworzonego w ramach Projektu „Ciekawszy rozdział Bajki – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym żłobku Bajka na terenie Miasta i Gminy Skała” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

 

Termin składania dokumentów od 2 grudnia do 13 grudnia 2019 roku.

Miejsce składania dokumentów Dziennik Podawczy UMiG Skała, Rynek 29.

Ogłoszenie wyników naboru: 18 grudnia 2019 roku.


REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Ciekawszy rozdział Bajki – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym żłobku Bajka na terenie Miasta i Gminy Skała”

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j.: Dz. U. Z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.),
 2. UCHWAŁA NR XII/110/19 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 24 września 2019 r w sprawie: utworzenia Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale
 3. Kryteria rekrutacyjne zawarte w projekcie nr RPMP.08.05.00-12-0040/19-00

pn.: „Ciekawszy rozdział Bajki – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym żłobku Bajka na terenie Miasta i Gminy Skała” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym,

 1. Statut Żłobka Samorządowego „Bajka” w Skale.
 • 1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin rekrutacji do projektu „Ciekawszy rozdział Bajki – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym żłobku Bajka na terenie Miasta i Gminy Skała”, który realizowany będzie w okresie od dnia 01.09.2019 do dnia 31.12.2021r.;
 2. Żłobku – należy przez to rozumieć Żłobek Samorządowy „Bajka” w Skale ul. Topolowa 16, 32-043 Skała.
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Żłobka Samorządowego „Bajka” w Skale;
 4. Komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 5. Projekcie- należy przez to rozumieć Projekt nr RPMP.08.05.00-12-0040/19-00 pn.: „Ciekawszy rozdział Bajki – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym żłobku Bajka na terenie Miasta i Gminy Skała” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.
 6. Rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Rodzic staje się uczestnikiem Projektu po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.
 7. Rodzicu przebywającym na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – należy przez to rozumieć rodzica, który w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, natomiast do końca udziału w projekcie powróci do pracy i utrzyma zatrudnienie, co potwierdzi stosownymi dokumentami.
 8. Rodzicu przebywającym na urlopie wychowawczym- należy przez to rozumieć rodzica, który w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie przebywa na urlopie wychowawczym i nie jest zarejestrowaną osobą bezrobotną natomiast do końca udziału w projekcie powróci do pracy i utrzyma zatrudnienie, co potwierdzi stosownymi dokumentami zgodnie z podpisaną umową uczestnictwa.
 9. Bezrobotnym- należy przez to rozumieć osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia. Definicja uwzględnia zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy , jak i osoby niezarejestrowane.
 10. Pracującym – należy przez to rozumieć osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, za którą otrzymuje wynagrodzenie lub osobę, która prowadzi działalność gospodarczą pod własną firmą.
 11. Dziecko niepełnosprawne – należy przez to rozumieć dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 12. Rodzic niepełnosprawny – należy przez to rozumieć osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. .
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie oraz zasady rekrutacji i rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
 2. Projekt pt.: „Ciekawszy rozdział Bajki – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym żłobku Bajka na terenie Miasta i Gminy Skała” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.
 3. W ramach Projektu utworzonych zostanie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w utworzonym Żłobku Samorządowym „Bajka” w Skale, ul. Topolowa 16, 32-043 Skała.
 4. Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby powracające/wchodzące na rynek pracy zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, tj. pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, jak również osoby pracujące zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego, którym wsparcie w postaci opieki nad dziećmi do lat 3 pomaga w utrzymaniu zatrudnienia.
 5. Projekt realizowany jest na obszarze województwa małopolskiego w okresie od dnia 01.09.2019 do dnia 31.12.2021r.;
 6. Na podstawie złożonych kart zapisu wraz z załącznikami zostanie wyselekcjonowana grupa dzieci, która otrzyma największą liczbę punktów, zgodnie kryteriami określonymi w §3.
 7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, które otrzymały taką samą liczbę punktów, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniły wszystkie kryteria rekrutacji, a nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową Projektu.
 • 3. Kryteria rekrutacji

1.Zgłoszenie do Projektu odbywa się poprzez złożenie:

 1. A) Obligatoryjnie:
 2. Wypełniona i podpisana karta zapisu do Żłobka – stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji.
 3. Oświadczenia o zamieszkaniu lub pracy lub nauce na terenie województwa małopolskiego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Karty Zapisu
 4. Oświadczenia dotyczące statusu na rynku pracy na moment rozpoczęcia udziału w projekcie (Załącznik nr 2 do Karty Zapisu) wraz ze stosownym zaświadczeniem ( np. od pracodawcy),

 

B)Punktowane dodatkowo:

 1. Oświadczenia o zamieszkaniu, pracy, pobieraniu nauki na terenie gminy Skała ( zał.1a) i/lub
 2. Oświadczenie o zobowiązaniu do objęcia dziecka opieką przedszkolną w pierwszym ogłoszonym naborze (zał.4 do Karty Zapisu) i/lub
 3. Orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawności rodzica i/lub dziecka

 

 1. Rekrutacja będzie odbywała się w oparciu o następujące kryteria rekrutacji:

 

 1. Formalne (spełnienie kryteriów punktowane po 2pkt. – maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 10)-dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania podano w§ 3 pkt. 1 A )

a .zamieszkanie bądź zatrudnienie lub uczenie się na terenie woj. małopolskiego,

 1. posiadanie statusu osoby pracującej/prowadzącej własną działalność przebywającej na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym lub statusu osoby niepracującej bądź posiadanie statusu osoby pracującej dla której wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia
 2. chęć powrotu lub wejścia na rynek pracy
 3. posiadanie dziecka w wieku do 3 lat, które objęte zostanie opieką żłobkową
 4. dostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym czasie

 

 1. Merytoryczne (w procesie naboru są brane pod uwagę następujące, mające jednakową

wartość –2 pkt., kryteria punktujące . Dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania

podano w§ 5 pkt. 2 i poniżej):

 

 1. rodzic/opiekun z niepełnosprawnością – (na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności)
 2. rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko – (na podstawie informacji w formularzu rekrutacyjnym w dalszym etapie potwierdzane na podstawie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu )
 3. rodzice opiekun z wykształceniem maksymalnie średnim – (na podstawie informacji w formularzu rekrutacyjnym)
 4. rodzic/opiekun ma mniej niż 30 lat i po raz pierwszy wchodzi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka – (na podstawie informacji w formularzu rekrutacyjnym, w dalszym etapie rekrutacji potwierdzenie wieku na postawie dowodu osobistego).
 5. zamieszkanie na terenie Gminy, gdzie nie ma żłobka – (na podstawie informacji w formularzu rekrutacyjnym, dalszym etapie rekrutacji miejsce zamieszkania na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu)
 6. rodzic opiekun jest osobą bezrobotną – (na podstawie zaświadczenia z PUP lub oświadczenia o pozostawaniu bezrobotnym niezarejestrowanym w zal.2 do Karty Zapisu)
 7. kobiety – ( na podstawie informacji w formularzu rekrutacyjnym)
 8. zamieszkanie lub praca na terenie Miasta i Gminy Skała – (oświadczenie rodzica/opiekuna zal.1a do Karty Zapisu),
 9. dziecko powyżej 20 miesiąca w momencie rozpoczęcia opieki żłobkowej, z założeniem kontynuacji opieki nad dzieckiem w przedszkolu w pierwszym ogłoszonym naborze – (oświadczenie o zamiarze kontynuacji opieki nad dzieckiem w przedszkolu zal.4 do Karty Zapisu)

W przypadku otrzymania równorzędnych wyników decydować będzie data i godzina wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych. .

W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby, które uzyskały największą ilości  punktów .

 

 1. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzi:
 • Wypełniona i podpisana karta zapisu do Żłobka – stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji.
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania Rodzica – stanowiące załącznik nr 1 do Karty Zapisu.
 • Oświadczenie dotyczące statusu na rynku pracy na moment rozpoczęcia udziału w projekcie (Załącznik nr 2 do Karty Zapisu) wraz ze stosownym zaświadczeniem ( np. od pracodawcy)
 • Oświadczenie rodzica o objęciu dziecka opieką przedszkolną w pierwszym ogłoszonym naborze – stanowiące załącznik nr 4 do Karty Zapisu.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka – stanowiące załącznik nr 5 do Karty Zapisu.
 • Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy).
 • Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/prawnego opiekuna dziecka (jeśli dotyczy).
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej (jeżeli dotyczy).

 

 • 4 Zasady naboru
 1. Ze świadczeń Żłobka w ramach realizacji Projektu dzieci mogą korzystać przez okres maksymalnie 12 miesięcy od rozpoczęcia opieki nad dzieckiem.
 2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w Projekcie w sposób bezstronny, jawny i na warunkach jednakowych dla wszystkich kandydatów/ek, w oparciu o dokumenty rekrutacyjne dostępne w Żłobku (do momentu uruchomienia placówki w Administracji Szkół Gminy Skała i Urzędzie Miasta i Gminy Skała) oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Skała: www.skala.pl. Udział w Projekcie uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji (w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami). W Projekcie mogą brać udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
 3. Rekrutacja odbywać się będzie w Urzędzie Miasta i Gminy Skała dniach od 2 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. , jak również będzie trwał nabór ciągły w przypadku rezygnacji uczestnika. Po uruchomieniu placówki rekrutacja prowadzona będzie w Żłobku. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Budynku Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, Dziennik Podawczy (parter), w godzinach pracy Urzędu tj. : poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00.
 4. Dokumenty rekrutacyjne składane przez osoby chętne do udziału w Projekcie po zamknięciu naboru będą przyjmowane na listę rezerwową.
 5. Dzieci z listy rezerwowej będą mogły być przyjęte do Żłobka w przypadku zwolnienia się miejsca. O przyjęciu dziecka do Żłobka w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor Żłobka, a gdy przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych w pracy placówki, powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor Żłobka może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 6. Dyrektor Żłobka może żądać od Rodzica w każdym czasie trwania Projektu potwierdzenia aktualności złożonych w czasie rekrutacji dokumentów.
 • 5. Obowiązki rodziców
 1. Rodzice zobowiązani są do złożenia wymaganej dokumentacji (aktualnej na dzień składania, wystawionych z datą nie wcześniejszą niż data ogłoszenia rekrutacji, tj. 29.11.2019r.).
 2. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzi:
 3. Wypełniona i podpisana karta zapisu do Żłobka – stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji.
 4. b) Oświadczenie o miejscu zamieszkania Rodzica – stanowiące załącznik nr 1 i 1a do Karty Zapisu.
 5. c) Oświadczenie dotyczące statusu na rynku pracy na moment rozpoczęcia udziału w projekcie (Załącznik nr 2 do Karty Zapisu) wraz ze stosownym zaświadczeniem ( np. od pracodawcy),

 

 1. d) Oświadczenie rodzica o objęciu dziecka opieką przedszkolną w pierwszym ogłoszonym naborze – stanowiące załącznik nr 4 do Karty Zapisu.
 2. e) Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka – stanowiące załącznik nr 5 do Karty Zapisu.
 3. f) Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy).
 4. g) Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/prawnego opiekuna dziecka (jeśli dotyczy).
 5. Podanie, zawierające formularze i dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub wypełnione w sposób nieprawidłowy nie będą rozpatrywane. Osoba, której podanie było niekompletne, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Dokumenty rekrutacji należy złożyć osobiście.
 6. Rodzic ma obowiązek potwierdzić dane podane w oświadczeniach na prośbę osób prowadzących rekrutację. Niepotwierdzenie danych skutkuje usunięciem z procesu rekrutacji.

 

 

 • 6. Obowiązki Dyrektora Żłobka w procesie naboru
 1. Za proces rekrutacji odpowiada Koordynator Projektu i Dyrektor Żłobka.
 2. W procesie rekrutacji może brać udział wyznaczony przez Dyrektora pracownik.
 3. Dyrektor Żłobka sprawdza dokumenty rekrutacyjne pod względem formalnym i merytorycznym.
 4. Od decyzji Dyrektora Żłobka nie przysługuje odwołanie.
 5. Osoby, które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej prowadzonej przez Dyrektora Żłobka.
 6. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie realizacji Projektu Dyrektor zawiadamia kolejną osobę z listy rezerwowej o możliwości przyjęcia dziecka do Żłobka.
 7. Lista osób zakwalifikowanych do Projektu zostanie wywieszona w dniu 18 grudnia 2019 r., do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Budynku Administracji Szkół Gminy Skała oraz umieszczona na stronie internetowej www.skala.pl .
 8. W przypadku niepodpisania przez osobę zakwalifikowaną umowy lub niedostarczenia wymaganych dokumentów do podpisania umowy uznaje się, że osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zrezygnowała z uczestnictwa w nim i zostaje skreślona z listy osób zakwalifikowanych.
 • 7. Rezygnacja oraz wypowiedzenie udziału w Projekcie
 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie Rodzic składa u Dyrektora Żłobka
 2. Dyrektor może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1) gdy zostanie złożony w tej sprawie pisemny wniosek Rodzica,

2) gdy poweźmie informację, że podane w karcie zapisu dziecka dane są niezgodne z prawdą,

3) nie uregulowania przez rodziców dziecka wymagalnych opłat ,

4) nie przestrzegania regulaminu organizacyjnego oraz Statutu Żłobka.

 1. Rodzice mogą rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron, w każdym czasie.
 • 8. Postanowienia ogólne dotyczące wsparcia
 1. Okres wsparcia w ramach Projektu rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem, a kończy w dniu 31.12.2021 r. – okres przebywania dziecka w żłobku wynosi nie więcej niż 12 miesięcy.
 2. Za korzystanie z usług żłobka będą pobierane comiesięczne opłaty w wysokości 118,75. W żłobku zapewnia się dziecku odpłatnie wyżywienie. Wpłaty dokonywane będą na rachunek bankowy żłobka.
 3. Rodzic zakwalifikowany do Projektu jest zobowiązany niezwłocznie, najpóźniej w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie do dostarczania Dyrektorowi Żłobka zaświadczenia od pracodawcy o powrocie do pracy lub oświadczenia o fakcie poszukiwania pracy (zaświadczenia z PUP o dokonaniu rejestracji) lub jeśli to możliwe – zaświadczenia podmiotów, które realizują projekty/inicjatywy dotyczące aktywizacji zawodowej w szczególności w ramach działania 8.2 RPO, Poddziałania 8.4.2 RPO, Podziałania 9.1.1 RPO, Poddziałania 9.1.2 RPO. Działania 1.1 i 1.2. Power.
 4. Rodzic ma obowiązek współpracy z Dyrektorem Żłobka w ramach Projektu, w szczególności jest zobowiązany do wypełniania ankiet, formularzy, deklaracji oraz list dostarczanych przez Dyrektora. Obowiązek ten jest aktualny przez cały okres uczestnictwa w Projekcie.
 • 9. Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla postępowania rekrutacyjnego
 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest Administracja Szkół Gminy Skała.
 2. Administracja Szkół Gminy Skała wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych –

Pan Paweł Chochół, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: pchochol@pc-

consulting.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.3a ustawy o opiece nad dziećmi.
 2. Karty zapisu są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje danych osobowych w postaci imienia nazwiska i liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji n liście rankingowej udostępnionej w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Administracji Szkół Gminy Skała i na stronie internetowej www.skala.pl
 3. Dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania, są przechowywane przez okres wynikający z uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub do momentu cofnięcia zgody, a także przez okres wynikający z przepisów prawa;
 4. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego przechowuje się przez okres roku.
 5. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata jest przechowywana do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
 2. Dyrektor Żłobka może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany wytycznych lub w innych uzasadnionych przypadkach, o czym zobowiązany jest poinformować uczestników.
 3. Rodzic pisemnie potwierdza, że zapoznał/a się z Regulaminem oraz składa oświadczenie, iż jego treść jest dla niego/niej zrozumiała, przyjmuje go do wiadomości i zobowiązuje się do jego przestrzegania – wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu Rekrutacji.

Czytaj

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ