Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Komunikat w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody. Nowe przepisy od 1 stycznia 2017 roku w sprawie wycinki drzew

Komunikat w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody

Nowe przepisy od 1 stycznia 2017 roku w sprawie wycinki drzew.

Urząd Miasta i Gminy Skała informuje, że od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek – usunięcie nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona w grudniu nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249).

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie. Teraz takie zezwolenie nie jest wymagane.

Szczegóły: 

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:
– drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

– krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

–  drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

–  drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

 

Zmieniła się także wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz sposób ich naliczania. Stawka opłaty dla drzew wynosi 500 zł, a dla krzewów  200 zł. Kwota opłaty za usuniecie drzewa jest ustalana poprzez mnożenie stawki opłaty i obwodu pnia mierzonego w cm. Obwód do określenia opłaty będzie mierzony na wysokości 130cm nad poziomem gruntu. W przypadku krzewów jest to mnożenie stawki opłaty i powierzchni krzewów w metrach kwadratowych.

 

Rada Gminy, może w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego zmienić stawki opłaty oraz zwiększyć katalog przypadków zwolnionych z konieczności posiadania zezwolenia na usuniecie drzew.

 

Powyższe zmiany nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych ww. ochroną konserwatorską organem właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków.

 

W oparciu o zmienione przepisy nie jest możliwe usuwanie drzew objętych ochroną prawną uznanych za pomniki przyrody.

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie zniosła również  zakazu niszczenia gatunków chronionych, co oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową, a także drzew lub krzewów, w obrębie których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych oraz  gniazd ptasich lub budek lęgowych, bez zgody właściwego organu – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie  z siedzibą Plac Na Stawach 3, 30-007 Kraków.

Jeśli w  zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca będące miejscem bytowania ptaków,  zasadniczo powinna ona  być przeprowadzona poza ich  okresem lęgowym. Co ważne okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października.

Zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody rozszerzająca katalog przypadków kiedy nie jest wymagana zgoda na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia jednak zarówno organów administracji publicznej jak i  osób prawnych,  innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych z obowiązku dbałości o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym (art. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody).

 

 

 

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ