Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2021 R.

INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2021 R.

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa ogłoszonych w sierpniu 2021 r.

Dz.U. 2021 poz. 1438

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich. Rozporządzenie określa szczegółowo warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich, oraz wysokość pomocy. Weszło w życie 9 sierpnia 2021 r.

Dz.U. 2021 poz. 1440

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Zasiłek chorobowy wynosi 10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni.Ogłoszone 10.08.21 r..

Dz.U. 2021 poz. 1452

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek. Weszło w życie 12.08.21 r.

Dz.U. 2021

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu:

poz. 147 „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Weszło w życie 14.08.21 r.

Dz.U. 2021 poz. 1485

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Weszło w życie 31.08.21 r.

Dz.U. 2021 poz. 1504

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości. Min. zamianą mogą być objęte wyłącznie nieruchomości wolne od wszelkich obciążeń za wyjątkiem służebności. Weszło w życie 1.09.2021 r.

Dz.U. 2021 poz. 1511

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie. Obowiązuje od 19 sierpnia 2021 r.

Dz.U. 2021 poz. 1542

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ogłoszono 23.08.21 r.

Dz.U. 2021 poz. 1573

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ogłoszono 23 sierpnia 2021 r.

Dz.U. 2021 poz. 1579

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2021 poz.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. 1591 Weszło w życie 31.08.2021 r.

Dz.U. 2021 poz. 1597

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Weszło w życie od 1.09.21 r.

 

AKTUALNOŚCI

Interwencje zgłoszone przez samorząd rolniczy: KRIR, Izby Wojewódzkie w tym Małopolską Izbę Rolniczą – sierpień 2021 r. Wniosek o interwencję w sprawie owoców miękkich Prezes Zarządu IRWŁ zwrócił uwagę, iż wraz z rozpoczęciem sezonu sprzedaży owoców miękkich powtarza się problem z niskimi cenami owoców. Ceny oferowane sadownikom w punktach są znacznie niższe niż koszty produkcji wyliczone przez ODR oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa. Jako przykład podaje cenę wiśni, za którą sadownik otrzymuje w punkcie skupu od 0,70 zł (na tłoczenie) do 1,40 zł (lepsza jakość na mrożenie) za kilogram podczas, gdy koszt produkcji 1 kg wiśni wynosi ok. 2,10-2,20 zł. Podobnie przedstawia się sytuacja z czereśniami, agrestem, porzeczka czerwoną. Koszty produkcji, czyli paliwo, nawozy, środki ochrony roślin, energia elektryczna, wynagrodzenie pracowników, z roku na rok rosną. Rolnicy przywożąc towar do punktu skupu nie są informowani o cenie w momencie oddawania towaru. Cena dostępna jest dopiero późnym wieczorem bądź następnego dnia. Sytuacja taka dotyczy wszystkich punktów skupu w powiecie rawskim. Wobec tego Prezes Zarządu IRWŁ zwrócił się do KRIR o podjęcie pilnych działań zmierzających do stabilizacji dochodów sadowników. KRIR przekazała postulaty do MRIRW.

W odpowiedzi MRiRW odnosząc się do kwestii ustalenia ceny minimalnej za produkty rolne podkreśla, iż obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości wprowadzenia rozwiązań systemowych lub prawnych mających na celu ustalania przez administrację rządową cen skupu produktów rolnych. Szansą na poprawę sytuacji rynkowej dla producentów owoców, w tym owoców miękkich, borykających się z problemem niskich cen, jak również ze zbytem swoich produktów, jest zrzeszanie się rolników w organizacje producentów oraz skracanie łańcuch dostaw poprzez rozwijanie rolniczej sprzedaży detalicznej i wspieranie rozwoju rynków lokalnych.

MRiRW:

Rusza pomoc dla rolników utrzymujących świnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchamia realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF.

ZAŁOŻENIA:

Program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań w zarówno prewencyjnych jak i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

POMOC dla ROLNIKÓW obejmie:

bioasekurację gospodarstw, • eliminację następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF, • osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, • odbudowę pogłowia świń, • wsparcie w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw. Łącznie na wsparcie dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte skutkami występowania ASF rząd przeznaczył 200 mln zł.

SZCZEGÓŁY

Pierwszy filar – bioasekuracja gospodarstw. WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 15 mln zł. Program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiający refundację 50% wydatków poniesionych na bioasekurację gospodarstw. Zwracane będą koszty zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, zakupu odzieży ochronnej, zabezpieczenia budynków – w których są utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt domowych. Nabór wniosków przez ARiMR od 6 sierpnia do 27 sierpnia br.

Drugi filar – wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń w następstwie zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 150 mln zł. Program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiający wyrównanie kwoty dochodu rolników hodowców świń ze sprzedaży ze stref objętych restrykcjami w związku z ASF do ich wartości rynkowej. Nabór wniosków zostanie ogłoszony przez ARiMR w sierpniu 2021 r., ale obejmie także pierwszy i drugi kwartał bieżącego roku.

Trzeci filar – osłona finansowa zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych. WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 15 mln zł budżetu ARiMR. Program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, polega on na jest nieoprocentowanej pożyczce na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach ASF, w tym na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach ASF. Nabór wniosków trwa, prowadzi go ARiMR.

Czwarty filar – odbudowa pogłowia świń. Program krajowy realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (niskooprocentowana pożyczka) oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (preferencyjny kredyt z dopłatą państwa do oprocentowania), umożliwiające sfinansowanie zakupu stada podstawowego świń, a także środków do produkcji rolnej w celu wznowienia produkcji świń (np. czyszczenie i dezynfekcja chlewni, pasze, opieka weterynaryjna, koszty energii elektrycznej, ogrzewania) oraz nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni oraz ciągników rolniczych i innych maszyn służących do prowadzenia produkcji świń. Nabór wniosków prowadzą KOWR (już dostępny) oraz ARiMR – planowany jeszcze w sierpniu 2021 r.

Piąty filar – wsparcie w zakresie rolniczego przetwórstwa oraz skracania łańcucha dostaw. Inwestycje w przetwórstwo realizowane bieżąco ze środków PROW oraz planowane działania w ramach KPO, których rozszerzenie może stanowić impuls do rozwoju rzeźni rolniczych w strefach ASF. Zgodnie z założeniami KPO inwestycja musi być zrealizowana i rozliczona do końca czerwca 2026 r. Rozpoczęły się konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Do 15 września 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą trwały konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Jak zgłosić uwagi?

Poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie MRiRW

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planustrategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023– 2027? fbclid=IwAR0szu5nsMe1LECAsHnCsnpnnowMQx8VEvDyFYl_kMvdtaMQ6cgT1WxQE0

Tak jak w I etapie konsultacji, każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i zgłoszenia swojego stanowiska. Jaki jest cel konsultacji kolejnej wersji projektu PS dla WPR? Druga wersja projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 została uzupełniona o szereg obszarów, których nie zawierała pierwsza wersja projektu Planu. Propozycje rozwiązań przedstawione w drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 zawierają, m.in. podział budżetu, pełny katalog interwencji oraz wskaźniki monitorowania realizacji Planu. Ponadto, w związku ze zgłoszonymi uwagami wprowadzono szereg zmian i uszczegółowień. Zgodnie z przepisami UE, Plan powinien być szeroko konsultowany, na każdym etapie prac programowych. Dlatego, druga wersja Planu jest przekazywana do zaopiniowania w konsultacjach publicznych. Druga wersja projektu Planu to efekt pracy zespołów eksperckich, które dokonały oceny i zidentyfikowały najistotniejsze potrzeby, a także wypracowały sposób w jaki należy na nie odpowiedzieć. Druga wersja projektu Planu, to również dokument doprecyzowany w kontekście osiągniętego unijnego kompromisu Rady, Parlamentu i KE, w ramach którego państwa członkowskie przyjęły wspólną wizję zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej. Stanowisko opinii publicznej będzie służyć dalszemu dostosowaniu dokumentu strategicznego do potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Zgłoszone opinie, uwagi, stanowiska pomogą wypracować najbardziej wyważone rozwiązania, które umożliwią uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk i instytucji. Pozwolą także wypracować ostateczny kształt przyszłych instrumentów i wsparcia. Będziemy wdzięczni za każdy głos w sprawie zawartych w projekcie propozycji. Zapraszamy do zapoznania się ze skierowanym do konsultacji projektem dokumentu.

ARiMR:

Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej – wnioski do 20 września

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r. Jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem gospodarstw mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania: – rozwój produkcji prosiąt (obszar A); – rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); – rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); – inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D); – nawadnianie w gospodarstwie.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Źródła:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zintegrowany System Rolniczej Informacji ynkowej, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, www.cenyrolnicze.pl, www.farmer.pl, www.topagrar.pl, ARiMR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ