Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o zakazie wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, pozostałości roślinnych i trawy na gruntach rolnych oraz rowów i pasów przydrożnych

Nie wypalaj traw, nieużytków, łąk, pastwisk, rowów !!!

Nie wyrzucaj śmieci !!!

Burmistrz Miasta i Gminy Skała informuje i przypomina o zakazie wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, pozostałości roślinnych i trawy na gruntach rolnych oraz rowów i pasów przydrożnych.

Z wypalaniem łąk, nieużytków od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Ziemia wyjaławia się, traci żyzność, giną ptaki, drobne zwierzęta, w powietrzu unoszą się szkodliwe toksyny. Dym z wypalanych pozostałości roślinnych często utrudnia poruszanie się kierowcom po drogach i może być przyczyną wielu wypadków.

Poniżej przedstawione są przepisy prawne traktujące o zakazie wypalania pozostałości roślinnych i przewidywanych karach za nie przestrzeganie tych przepisów:

  • Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1054 z późn. zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, pasów kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

  • Za nieprzestrzeganie zakazu wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów grozi zgodnie z art. 131 pkt 12 ww ustawy o ochronie przyrody kara aresztu albo grzywny (grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 złotych – art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń)

  • W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, w szczególności wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych – art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1153 z późn. zm.)

  • Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione – zakaz ten wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynków innych obiektów budowlanych i terenów – Rozdział 10 § 43 (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

  • Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania – podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany (art. 82 § 4 Kodeksu wykroczeń), grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000zł zgodnie z art. 24 § 1 kodeksu wykroczeń.

  • Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę podlega karze grzywny do 500zł albo karze nagany (art. 156 § 1 Kodeksu wykroczeń)

  • Wypalanie ściernisk, słomy ora resztek pożniwnych grozi również utratą unijnych dopłat dla rolników, gdyż działalność rolnicza winna być prowadzona zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej o której mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 1257/1999WE. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 73 poz. 657), Rozporządzenia ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010r. (Dz. U. nr 39, poz. 210).

Ponadto:

  • Zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu wykroczeń kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ