Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o wyniku konsultacji społecznych

Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

W dniach 13 – 26 października 2015 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

Konsultacje społeczne odbyły się zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz uchwały nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radę działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z § 9 uchwały nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skała, która je rozpatruje oraz przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała. Wyniki konsultacji społecznych Burmistrz Miasta i Gminy Skała przedstawia Radzie Miejskiej w Skale
w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 2 uchwały. Zgodnie z § 10 uchwały konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach społecznych jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony
w Regulaminie. Zgodnie z § 11 wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla władz Gminy Skała.

Na mocy postanowień zarządzenia nr 147/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skała
z dnia 5 października 2015 roku ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu, stronie BIP (wraz z projektem Programu współpracy) oraz na tablicy ogłoszeń. Dodatkowo odpowiednia informacja o konsultacjach społecznych została przesłana do organizacji pozarządowych drogą elektroniczną.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych organizacje pozarządowe nie zgłosiły zastrzeżeń do projektu Programu współpracy.

Biorąc pod uwagę, że konsultacje zostały przeprowadzone w sposób wskazany
w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale należy uznać je za ważne. Zgodnie z powyższym został spełniony ustawowy wymóg konsultacji społecznych, który jest warunkiem koniecznym uchwalenia Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ