Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skała oznaczonej jako działka nr 281/68

12 października 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Skała , woj. małopolskie

ogłasza II przetarg ustny  nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Skała oznaczonej jako działka nr 281/68 o pow. 7119 m2  położona w obrębie Smardzowice gm. Skała  ujawniona w księdze wieczystej KR2P/00007254/6, cena wywoławcza 490 000 zł. słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy zł. + 23 % VAT

Nieruchomość ta położona jest  w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego  obowiązującym do  2012 r symbolem  „UP3” – Usługi publiczne

Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym w dniu 16 sierpnia 2016

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach pracy urzędu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu  tel.  /012/ 3891 098 wew. 121. Wadium w wysokości 10 % ceny wywołania  należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Skała BS Wolbrom O/Skała Nr 69 8450 0005 0020 0200 0723 0006 do dnia 10 grudnia 2016 r

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie pieniężnej.  Przy wpłacie wadium  na dowodzie wpłaty  w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać :  „wadium na działkę  nr 281/68 w Smardzowicach” .  Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miasta i Gminy Skała. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu  każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, oświadczenie że zapoznał się  z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się  w dniu  13 grudnia 2016 o  godz.   10-tej  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skała  Rynek 29 pok. nr 9 – sala narad. Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników  przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, z pominięciem oferenta który przetarg wygrał. Cena uzyskana w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi  w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie opłaty i koszty związane przeniesieniem własności nieruchomości ponosi kupujący. Granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta Skała zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ