MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 970 403

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 15 czerwiec 2018
  • Zmodyfikowano: 15 czerwiec 2018

Gmina Skała pozyskała dofinansowanie na zadanie „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała”

Gmina Skała pozyskała dofinansowanie na zadanie „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała”

Wniosek Gminy Skała został najwyżej oceniony i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej w konkursie Województwa Małopolskiego w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest poprawa przebudowa istniejącego punktu odbioru odpadów. Realizacja projektu odbędzie się na terenie istniejącego punktu zlokalizowanego w Cianowicach Gmina Skała. W ramach zadania zostaną wykonane prace:

  • Przebudowa budynków,
  • Przebudowa placów manewrowych, dróg dojazdowych, budowa ogrodzenia
  • Budowa punktów odbioru odpadów dla wydzielonych frakcji – możliwość przyjmowania 18 różnych frakcji odpadów
  • Wydzielenie miejsca pod odpady wielkogabarytowe, starych opon
  • Budowa punktu przyjmowania odpadów, które można naprawić, lub przeznaczyć do użytku dla innych odbiorców.

Efektem projektu będzie zwiększona ilość przyjmowania różnych frakcji odpadów, przyjmowanie odpadów, które to dotychczasowe składowanie przy gospodarstwach

domowych narażało środowisko naturalne. Mieszkańcy będą mogli oddać urządzenia dobre, ale których oni już nie potrzebują, z czego będą mogli skorzystać inni mieszkańcy. Powstanie również punkt naprawy starego sprzętu. Wszystko to przełoży się na poprawę środowiska naturalnego w gminie Skała, zmniejszenie ilości dzikich miejsc składowania odpadów, co przełoży się na wzrost potencjału turystycznego gminy Skała.

 

Wartość zadania: 2 537 197,37 zł

Pozyskane dofinansowanie: 1 997 762,08 zł

Załączniki: