Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale

Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale

I . Nazwa i adres jednostki oraz określenie stanowiska pracy:

Miejsce zatrudnienia: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale, 32-043 Skała ul. Bohaterów Września 42.

Nazwa stanowiska: Kierownik Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale

Wymiar czasu pracy: Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Charakter pracy na w.w stanowisku wymaga dyspozycyjności i gotowości do pracy w dni wolne.

II. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim lub w działalności sportowej

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 • znajomość przepisów z obszaru działania Hali, w tym ustaw: o kulturze fizycznej, o sporcie, o finansach publicznych, samorządzie gminnym, kodeksu pracy,

 • umiejętności organizacyjno – menadżerskie,

 • wysoka kultura osobista,

 • odpowiedzialność, obowiązkowość, staranność, samodzielność,

 • komunikatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

 • mile widziane posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zarządzanie całokształtem działalności hali wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania

 • kierowanie sprawami statutowymi, organizacyjnymi, finansowymi i majątkowymi Hali,

 • odpowiadanie za racjonalną gospodarkę finansową wynikającą z rocznego planu budżetu

 • utrzymanie i rozwijanie bazy sportowej oraz organizowanie jej wykorzystania na potrzeby lokalnej społeczności,

 • przedkładanie właściwym organom planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i wniosków,

– kierowanie personelem, sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością realizacji zadań przez podległych pracowników,

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys wraz ze zdjęciem

 2. list motywacyjny

 3. pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Hali,

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 6. inne dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności,

 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

 11. do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

V. Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs – Hala Widowiskowo-Sportowa w Skale” w Centrtum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale , 32-043 Skała ul. Bohaterów Września 42 w terminie do dnia 17 października 2016r. do godziny 10.

Dokumenty zlożone w formie elektronicznej lub te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
Pierwszy etap – (sprawdzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym, bez udziału kandydatów) – nastąpi do 14 dni licząc od dnia zlożenia ofert
Drugi etap – komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy, podczas których kandydaci prezentują swoje koncepcje funkcjonowania i rozwoju Hali.

Lista kandydatów , zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Centrum Kultury – www.kulturaskala.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Domu Kultury, ul. Bohaterów Września 42

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Centrum Kultury – www.kulturaskala.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Domu Kultury, ul. Bohaterów Września 42

Organizator może unieważnić konkurs bez podania przyczyny.

Wzór oświadczeń można znaleźć w załączniku do konkursu.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ