Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dodatek osłonowy – informacje

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o dodatku osłonowym informuję, że na terenie Miasta i Gminy Skała obsługą powyższych dodatków będzie zajmował się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w SkaleDział Świadczeń Rodzinnych. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale tel. tel. 12 445-95-79 wew. 2, e-mail mgops@skala.pl.

Minister właściwy do spraw Klimatu i Środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Po ogłoszeniu przez ministra wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale przekaże stosowną informację.

Poniżej informacje na temat zasad przyznawania dodatku osłonowego.

Od kiedy można składać wnioski:

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w terminie od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 1 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

Gdzie można pobrać wniosek:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego będzie można pobrać po publikacji Rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o realizację dodatku osłonowego ze strony internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale https://skala.naszops.pl/ lub w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale ul. Szkolna 4, 32-046 Skała.

Gdzie można składać wnioski:

Minister właściwy do spraw Klimatu i Środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Po ogłoszeniu przez ministra właściwego wzoru wniosku, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale udostępni wniosek na stronie internetowej oraz w siedzibie Ośrodka.

Wnioski będzie można składać osobiście (w wersji papierowej), w siedzibie MGOPS tj. Skała ul. Szkolna 4, 32-043 Skała.

Zadanie będzie realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych.

Wnioski można również złożyć w wersji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Więcej informacji można uzyskać

W siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale – Dział Świadczeń Rodzinnych lub pod numerem : tel. 12 445-95-79 wew. 2

Komu przysługuje dodatek osłonowy:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100,00 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłaca.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego:

400,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

– 600,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

– 850,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

– 1150,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

– 500,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

– 750,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,

– 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

– 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Informacja o przyznaniu świadczenia

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ