Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Burmistrz Miasta i Gminy w Skale ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała

16.07.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skale

o g ł a s z a

konkurs na stanowisko

Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej

w Skale

ul.  Słomnicka 69,  32-043 Skała

w wymiarze czasu pracy: pełny etat

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393 t.j), art. 49 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 16o t.j), oraz w oparciu o regulamin Komisji Konkursowej.

 

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej w Skale

ul.  Słomnicka 69, 32-043 Skała

II. Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Skale

 

III. Wymagane kwalifikacje kandydata:

  1. wykształcenie wyższe;
  2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora SPZOZ w Skale;
  3. posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu  pracy na stanowisku kierowniczym, albo  ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

IV. Wymagania pożądane:

 

wiedza i umiejętności związane z zarządzaniem podmiotem leczniczym, w tym:

a)      znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,

b)      umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania.

 

V. Wymagane dokumenty:

1)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)    dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

3)    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)    inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5)    kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6)    informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

7)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

8)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.   922) w celach przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem,

9)    koncepcję funkcjonowania SP ZOZ w Skale  w formie pisemnej w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakości świadczonych usług – do 4 stron A4.

     

VI.  Miejsce i termin składania ofert:

  1. Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym i adresem zwrotnym kandydata) należy składać w terminie do dnia 17.08. 2018  roku do godz. 15.00  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na Dyrektora SPZOZ w Skale”.

 

 

   Opisane j.w koperty z dokumentami na konkurs należy przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Skała ul. Rynek 29, 32 – 043 Skała

  

2. Oferty, które wpłyną   po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur

  1. Przewidziany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 30 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.
  2. O wyborze oferty  kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

VIII. Udostępnianie materiałów informacyjnych:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego   Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Skale będą udostępniane do wglądu w  pok. 17 w siedzibie  SPZOZ w Skale  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00  do 15.00.

 

Skała, dnia 16.07. 2018 r.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ