Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Burmistrz Miasta i Gminy Skała ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skała: działka nr 115 o pow. 170 m2

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

32-043 Skała , woj. małopolskie

 

ogłasza   przetarg ustny  nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Skała:

            działka nr 115 o pow. 170 m2  położona w obrębie GOŁYSZYN  ujawniona w księdze wieczystej KR2P/00007190/9, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej ok 35 m2 położonym przy drodze  w przysiółku Bocieniec miejscowości Gołyszyn oznaczona numerem porządkowym 77   cena wywoławcza 20 000 zł. słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych zł + 23 % VAT .

Nieruchomość ta położona jest  w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego  symbolem  „R/ZL  – Tereny rolne z możliwością zalesień  KDZ1- Tereny dróg i ulic publicznych „.

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach pracy urzędu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu  tel.  /012/ 3891 098 wew. 121.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie pieniężnej

 Wadium w wysokości 10 % ceny wywołania należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Skała BS Wolbrom O/Skała Nr 69 8450 0005 0020 0200 0723 0006 do dnia  18 września 2017 r włącznie .

  Przy wpłacie wadium  na dowodzie wpłaty  w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać :  „wadium na nieruchomość działka nr 115” .  Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miasta i Gminy Skała. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu  każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, oświadczenie że zapoznał się  z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się  w dniu  22 września 2017 o  godz.  10-tej  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skała  Rynek 29 – sala narad. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników  przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, z pominięciem oferenta który przetarg wygrał.  Cena uzyskana w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi  w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie opłaty i koszty związane przeniesieniem własności nieruchomości ponosi kupujący. Granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta Skała zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Załącznik:

Ogłoszenie o przetargu 115

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ