Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Burmistrz Miasta i Gminy Skała ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż majątku ruchomego

 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY SKAŁA

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY (ZBIERANIE OFERT) NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

 

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U.
z 2017r. poz. 729) Burmistrz Miasta i Gminy Skała informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Nazwa i siedziba Sprzedającego: Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała.
  2. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

1)        Rodzaj pojazdu: AUTOBUS

2)        Marka i model: AUTOSAN A 0909L

3)        Przeznaczenie pojazdu: przewóz osób

4)        Numer rejestracyjny: KRA 22 TE

5)        Rok produkcji: 2003

6)        Pojemność  i moc silnika: 6540 ccm/152 kW

7)        Ilość miejsc: 43

8)        Rodzaj paliwa: olej napędowy

3. Miejsce i termin przetargu pisemnego:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego: Urząd Miasta i Gminy Skała, pokój nr 9, dnia 11 grudnia 2019 r. o godz. 11.00, przez komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skała Nr 283/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

4. Osoba do kontaktu i termin oględzin:

1)        Pani Ewelina Gumula, tel.: 12 389 15 93 lub 600 969 017

2)        Pojazd można oglądać od dnia 2 grudnia do dnia 9 grudnia 2019 r. w godzinach od 7.00 do 15. 00 na terenie  Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi 32-043 Skała

5. Cena wywoławcza (kwota minimalnej sprzedaży pojazdu) wynosi: 17 700 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset złotych)

6. Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zamkniętej kopercie oferty z dopiskiem „Oferta na zakup  autobusu AUTOSAN  A 0909L” w Biurze Podawczym (parter) Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz. 10.00, następujących dokumentów:

1)        Formularz ofertowy – określający ofertową cenę za przedmiot przetargu (nie niższą niż kwota minimalna) – załącznik nr 1 do ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym.

2)        Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu – załącznik nr 2 do ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym.

7.      Wadium:

1)        Udział w pisemnym przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 770 zł (słownie: tysiąc siedemset siedemdziesiąt zł). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 69 8450 0005 0020 0200 0723 0006  do dnia 10 grudnia 2019 r. do godz. 15.00,

2)        Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zaoferował najwyższą cenę zalicza się na poczet ceny nabycia,

3)        Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy kupna sprzedaży,

4)        Wadium złożone przez uczestników, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili do aukcji, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu przelewem na wskazane konto.

OFERTA ZŁOŻONA LUB DORĘCZONA PO TERMINIE NIE BĘDZIE ROZPATRYWANA

8. Rozstrzygnięcie przetargu:

Przy wyborze ofert Sprzedający będzie się kierował kryterium „CENA”. Sprzedający dokona wyboru oferty z najwyższą ceną.

  1. Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Miasta i Gminy Skała w terminie ustalonym przez Sprzedającego (nie dłuższym niż 7 dni).
  2. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabyciu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy na nr rachunku Sprzedającego: 53 8450 0005 0020 0200 0723 0003
  3. Przekazanie przedmiotu przetargu Oferentowi nastąpi po podpisaniu umowy i uiszczenia wpłaty, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załączniki:
Protokół z posiedzenia komisji przetargowej
zarządzenie_sprzedaż autokaru_pop
ogłoszenie o przetargu
oświadczenie oferenta (zał. nr 2)
wzór umowy (zal_nr 3)
formularz oferty (zał. nr 4)
regulamin

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ