Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Burmistrz Miasta i Gminy Skała ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Skała

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE SKAŁA

(na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r, poz. 2213))

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
 2. działka ewidencyjna nr 2199/2; obręb 0012, Skała – Wieś; nr jednostki rejestrowej 120610_5.0012.G3 opisana w księdze wieczystej KR2P 00007264/9 (woj. małopolskie, powiat krakowski, Miasto i Gmina Skała, Ls – lasy)
 3. działka ewidencyjna nr 2200; obręb 0012, Skała – Wieś; nr jednostki rejestrowej 120610_5.0012.G3 opisana w księdze wieczystej KR2P 00007264/9 (woj. małopolskie, powiat krakowski, Miasto i Gmina Skała
 • Powierzchnia nieruchomości
 • działka ewidencyjna nr 2199/2: powierzchnia: 26,2068ha w tym: PsV – 0,7815ha, LsV – 25,4253ha
 • działka ewidencyjna nr 2200: powierzchnia: LsV – 3,3980ha
 • Opis nieruchomości

Nieruchomość składająca się działek ewidencyjnych 2199/2 i 2200, obręb Skała – Wieś zlokalizowana jest na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojcowski Park Narodowy utworzony został w 1956r, znajduje się w woj. małopolskim, powiat krakowski, około 16km od Krakowa. Położony jest na obszarze czterech gmin: Skała, Jerzmanowice – Przeginia, Wielka Wieś, Sułoszowa. Zajmuje powierzchnię 21,46km2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi las, składa się z dwóch działek przeciętych drogą, posiada kształt nieregularnych wielokątów, zwarty i korzystny. Nieruchomość w zachodniej części posiada istotne różnice w poziomie terenu, we wschodniej części różnice te są mniejsze, miejscami teren zasadniczo płaski. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej wewnętrznej będącej drogą gruntową nieutwardzoną, otoczona jest terenami rolnymi i leśnymi z istniejąca zabudową usługową (letniskowa). Przedmiotowe działki są wolne od obciążeń i innych zobowiązań. Nieruchomość jest objęta ochroną przyrody.

 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działki ewidencyjne 2199/2 i 2220 znajdują się w obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na powyższe przeznaczenie nieruchomości ustalono w oparciu o faktyczny sposób korzystania z nieruchomości to jest tereny leśne.

 • Termin zagospodarowania nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obostrzona obowiązkiem zagospodarowania terenu poza obostrzeniami wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098).

 • Cena nieruchomości
 • działki ewidencyjne nr 2199/2 i 2200: cena wywoławcza łączna 1 418 500,00zł netto/brutto (VAT – zwolniony)
 • Wysokość wadium
 • działki ewidencyjne nr 2199/2 i 2200 – wadium: 71 000,00 zł
 • Warunki przetargu

O nabycie nieruchomości mogą ubiegać się podmioty, które:

 1. Wpłaciły wadium/wadia. Wadium należy przelać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Skale w Banku Spółdzielczym Wolbrom Oddział Skała 69 8450 0005 0020 0200 0723 0006, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu Oddział w Skale do dnia 10.05.2023 r. podając oznaczenie nieruchomości, której zbycia przetarg ma dotyczyć. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na powyższe konto.
 2. Nie są w stanie upadłości lub likwidacji działalności gospodarczej, ani nie są zagrożone takimi procesami.
 • Termin i miejsce przetargu

Termin przeprowadzonego pierwszego ustnego przetargu: 14.11.2022 r. (wynik negatywny)

Przetarg na zbycie wymienionej nieruchomości odbędzie się w dniu 19.05.2023 r. od godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała pierwsze piętro pokój nr 02:

poz. 1.1 i 1.2 – 9:00 działki nr 2199/2 i 2200

 1. Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium, uczestniczy w przetargu osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo na piśmie). W przypadku osób prawnych należy przedłożyć aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty przedstawiciela oraz oświadczenie zgodne z złącznikiem nr 2.
 2. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie załącznika nr 2 Oświadczenie Nabywcy. Oświadczenie można pobrać pod adresem https://skala.pl/burmistrz-miasta-i-gminy-skala-oglasza-drugi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-na-terenie-gminy-skala/
 3. Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni na wskazane przez nich konto.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
 6. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 8. Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Skała przyczyny.
 1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu

Wyciąg niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 2 miesięcy  tj. od dnia 8 marca 2023 r.:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skała – Skała ul. Rynek 29, 1 piętro,
 • strona internetowa UMiG Skała – https://skala.pl/burmistrz-miasta-i-gminy-skala-oglasza-drugi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-na-terenie-gminy-skala/
 • ogłoszenie w gazecie „Gazeta Wyborcza” oraz na stronie internetowej www.komunikaty.pl
 1. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, w którym organizator poinformował nabywcę o tym, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje o przetargu.

Urząd Miasta i Gminy Skała; 32-043 Skała, ul. Rynek 29; tel. 12 389-10-98 wew. 126, pokój nr 7 lub tel. 12 389-10-98 wew. 114, pokój nr 16

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ