MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 7 007 015

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 15 lipiec 2016
  • Zmodyfikowano: 15 lipiec 2016

APEL DO POSIADACZY NIERUCHOMOŚCI O WYKASZANIE CHWASTÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Skała przypomina właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu Gminy Skała o obowiązku wykaszania i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, stwarzają zagrożenie pożarowe dla najbliżej położonych nieruchomości zabudowanych oraz terenów leśnych, jak również sprzyjają rozprzestrzenianiu się chwastów na sąsiednie grunty.

Zaniedbane grunty wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej Gminy oraz są siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania się różnych organizmów tj. ślimaków gryzoni itp. Przyczyniają się również do utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich zagospodarowanych działek. Działki takie stanowią dużą uciążliwość dla właścicieli sąsiadujących nieruchomości. Nieużytki sprzyjają zarastaniu roślinnością drzewiastą oraz niejednokrotnie są miejscem składowania odpadów.

Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana kilkukrotnie systematycznie w ciągu roku – od wiosny do wczesnej jesieni.

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 909, z późn. zm.). Zaniechanie zwalczania chwastów postrzegane może być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował.

Przypomina się rolnikom, którzy złożyli wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, że jednym z warunków otrzymania dopłaty jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolniczej i stosowanie dobrej praktyki rolniczej.

Jednocześnie informuje się, że właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno-prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym występuje zachwaszczenie.

W sytuacji gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku jej wykoszenia może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 i 117 Kodeksu wykroczeń, stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego. Ponadto obowiązuje zakaz wypalania traw, suchych roślin i innych odpadów.

W trosce o wygląd naszej Gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo zdrowotne i pożarowe, apeluję o jak najszybsze przystąpienie do wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

Art. 117. § 1. Kodeks wykroczeń, Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.