Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozeznanie – Trener Skała

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0004/15

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Skała szansą dla wszystkich” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, z zakresu: Trening nadawania komunikatów niewerbalnych

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening nadawania komunikatów niewerbalnych: polegający na doskonaleniu umiejętności przekazywania informacji, głównie o postawach interpersonalnych, w tym dominacji, życzliwości, przy wykorzystaniu mimiki, tonu głosu, gestów, postawy ciała i sposobu wykorzystywania przestrzeni osobiste.

 1. Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno – prawna.

 2. Termin realizacji szkolenia: 01-02.06.2016.

 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.

 4. Ilość grup: 2 grupy.

 5. Ilość uczestników: do 15 osób na grupę.

 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.

 8. Zamawiający zapewnia transport na miejsce szkolenia z siedziby Zamawiającego

 9. Wykonawca może złożyć ofertę cząstkową na realizację szkolenia dla 1 lub 2.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.

 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia

2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

 1. Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

 2. Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 3. Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,

 4. Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

5. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przed zawarciem umowy:

 1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,

 2. Lista wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z opisem ich kwalifikacji – CV.

 3. Informacja cenowa – stawka za 1 godzinę brutto z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.

Informację dotyczącą stawki godzinowej brutto realizacji usługi (w tym stawka VAT) wraz z informację dotyczącą ilości grup dla których Wykonawca oferuje przeprowadzić szkolenia oraz pozostałe wymagane dokumenty proszę przesłać na adres e-mail: mgopswskale@poczta.onet.pl lub osobiście w siedzibie MGOPS w Skale, ulica Szkolna 4 32-043 Skała, do dnia 23.05.2016r. do godz. 9.00.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ