MENU

Airly

Rozlicz PIT

Akcja zima 2019/2020

Akcja Zima

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

 • 5 699 877

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • Aktualności
 • 26 lutego 2016
 • Zmodyfikowano: 26 lutego 2016

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Skale.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

ogłasza: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Skale.

Strefa Aktywności Gospodarczej w Skale zwana dalej „SAG w Skale”

1. Lokalizacja: Skała, ul. Krakowska.

2. Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów, ceny wywoławcze i wysokość wadium:

1) Działka 3109 o pow. 0,2468 ha cena wywoławcza 320 400,00 zł trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta złotych + należny podatek VAT objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 17 000,00 zł.

3) Działka 3111 o pow. 0,3022 ha cena wywoławcza 392 300,00 zł trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych + należny podatek VAT objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 20 000,00 zł.

4) Działka 3121 o pow. 0,2679 ha cena wywoławcza 347 800,00 zł trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset złotych + należny podatek VAT objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 18 000,00 zł.

5) Działka 3122 o pow. 0,0502 ha cena wywoławcza 60 200,00 zł sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych + należny podatek VAT. objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 4 000,00 zł.

6) Działka 3126 o pow. 0,1672 ha cena wywoławcza 208 700,00 zł dwieście osiem tysięcy siedemset złotych + należny podatek VAT objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 11 000,00 zł.

7) Działka 3127 o pow. 0,1734 ha cena wywoławcza 216 500,00 zł dwieście szesnaście tysięcy pięćset złotych + należny podatek VAT objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 11 000,00 zł.

8) Działka 3128 o pow. 0,0447 ha cena wywoławcza 50 600,00 zł pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych + należny podatek VAT objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 3 000,00 zł.

3. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania:

 1. Nieruchomości wolne są od obciążeń i innych zobowiązań oraz posiadają dostęp do drogi publicznej.

 2. Sprzedaż nieruchomości obostrzona zostanie obowiązkiem ich zagospodarowania przez nabywców poprzez zlokalizowanie na terenie danej nieruchomości przedsiębiorstwa o przedmiocie działalności zgodnym z warunkami SAG w Skale, w tym w szczególności zakończenie w niżej podanym terminie realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektów produkcyjnych/usługowych (dalej jako „Inwestycji”) czego skutkiem będzie utworzenie na terenie strefy nowych, stałych miejsc pracy, w ilości odpowiednio:

a. nieruchomość określona w ust. 2 pkt 1) – minimum 3 nowych, stałych miejsc pracy;

c. nieruchomość określona w ust. 2 pkt 3) – minimum 3 nowych, stałych miejsc pracy;

d. nieruchomość określona w ust. 2 pkt 4) – minimum 3 nowych, stałych miejsc pracy,

e. nieruchomość określona w ust. 2 pkt 5) – minimum 1 nowe, stałe miejsce pracy,

f. nieruchomość określona w ust. 2 pkt 6) – minimum 2 nowych, stałych miejsc pracy,

g. nieruchomość określona w ust. 2 pkt 7) – minimum 2 nowych, stałych miejsc pracy,

h. nieruchomość określona w ust. 2 pkt 8) – minimum 1 nowe, stałe miejsce pracy,

Liczba nowych, stałych miejsc pracy winna być wskazana w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC-oryg. FTE) tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów). Nabywca zobowiązuje się utrzymać miejsca pracy ujęte w ust.3 pkt 2 lit. a, c, d, e, f , g, h minimum przez 5 lat od daty zakończenia inwestycji.

3) Zakończenie Inwestycji – udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu winno nastąpić w terminie do 31.12.2017 r. Utworzenie nowych, stałych miejsc pracy, udokumentowane, co do treści i formy wg wiążącego nabywcę wskazania Gminy Skała nastąpi w terminie do 31.12.2017 r. Gmina Skała dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania w sytuacji, gdy zaszły istotne przesłanki uniemożliwiające inwestycje w podanym przedziale czasowym.

4) W przypadku zwłoki w zakończeniu Inwestycji, o którym mowa w pkt 3, Gmina Skała może obciążyć nabywcę karą umowną w wysokości 0,1% ceny sprzedaży brutto za każdy dzień zwłoki.

5) W przypadku zwłoki w utworzeniu nowych, stałych miejsc pracy zgodnie z pkt 2 i 3, Gmina Skała może obciążyć nabywcę karą umowną w wysokości 0,1% ceny sprzedaży brutto za każdy dzień zwłoki.

6) Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie pkt. 4 i 5 nie może przekroczyć wysokości 100 % ceny sprzedaży brutto. Gmina Skała zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

7) Możliwość naliczenia przez Gminę Skała kar umownych określonych w pkt. 4 i 5 zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 20% ceny sprzedaży brutto.

8) W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) właścicieli nieruchomości terminów jej zagospodarowania, kary umowne będą ciążyć nadal na nabywcy.

9) Niezależnie od kar umownych z pkt. 4 i 5 w przypadku nie wywiązania się nabywcy, a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości oraz utworzenia nowych, stałych miejsc pracy w ilości wskazanej odpowiednio do konkretniej nieruchomości w ust. 3 pkt. 2, Gmina Skała zastrzeże sobie prawo jej odkupu do 5 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości pomniejszonej o naliczone kary umowne. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Szczegółowy sposób zagospodarowania działki znajduje się w Regulaminie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skale z dania 29.11.2015 r.

5. Warunki przetargu:

O nabycie nieruchomości mogą ubiegać się podmioty, które:

 1. Wpłaciły wadium osobno na każdą nieruchomość w odniesieniu do przetargu, na zbycie której oferent zamierza przystąpić. Wadium należy przelać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Skale w Banku Spółdzielczym Wolbrom Oddział Skała 69 84500005 0020 0200 0723 0006, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu oddział w Skale do dnia 29.02.2016 r., podając oznaczenie nieruchomości, której zbycia przetarg ma dotyczyć. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na powyższe konto.

 2. Nie są w stanie upadłości lub likwidacji działalności gospodarczej, ani nie są zagrożone takimi procesami.

 3. Nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatki dochodowe i podatki lokalne.

 4. Dają gwarancję odpowiedniego potencjału rozwojowego i inwestycyjnego.

 5. Będą prowadzić działalność gospodarczą nieuciążliwą dla środowiska przyrodniczego i ludzi zarówno dla pracowników jak i mieszkańców gminy, a szczególnie będą przestrzegać wymogów Obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego w zakresie ochrony przyrody, na terenie którego znajduje się SAG w Skale.

 6. Zapewnią utworzenie na terenie strefy nowych, stałych miejsc pracy, co najmniej w ilości określonej ust. 3 pkt 2). Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz wszelkimi ograniczeniami związanymi z prowadzeniem działalności w SAG w Skale (w szczególności na terenie strefy nie może powstawać infrastruktura turystyczna, handlowa i mieszkaniowa).

 1. Przetargi na zbycie wymienionych nieruchomości odbędą się w dniu 04.03.2016r. odpowiednio:

– nieruchomość określona w ust. 3 pkt 2 lit. a) – godz. 900

– nieruchomość określona w ust. 3 pkt 2 lit. c) – godz. 1000

nieruchomość określona w ust. 3 pkt 2 lit. d) – godz. 1030

– nieruchomość określona w ust. 3 pkt 2 lit. e) – godz. 1100

– nieruchomość określona w ust. 3 pkt 2 lit. f) – godz. 1130

– nieruchomość określona w ust. 3 pkt 2 lit. g) – godz. 1200

nieruchomość określona w ust. 3 pkt 2 lit. h) – godz. 1230

w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała pierwsze piętro pokój nr 09.

8) Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium, uczestniczy w przetargu osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo na piśmie). W przypadku osób prawnych należy przedłożyć aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty przedstawiciela oraz oświadczenie zgodne z złącznikiem nr 2.

9) Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie załącznika nr 2 Oświadczenie Nabywcy.

10) Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni na wskazane przez nich konto.

11) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

12) Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

13) O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14) Koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi nabywca.

15) Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Skała przyczyny.

6. Kontakt: (12) 389-10-98 wew. 121. Geodezja;

(12) 380-51-15 Biuro Strategii i Rozwoju.