Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sportowa Polska

Sportowa Polska

W oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2019 roku, poz. 1843) oraz na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Gmina Skała powierzyła wykonanie zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo – socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach” firmie TOMER Tomasz Różycki, Woźniki-Paklewy 25, 09-451 Radzanowo. W dniu 24.06.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą prac.

Nadzór nad zadaniem sprawował Inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz firma GRI – Generalny Realizator Procesu Inwestycyjnego Sp. z o.o., Os. Złotej Jesieni 6, 31-826 Kraków – nadzór inwestorski w specjalnościach:

    1. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
    2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Zakończenie prac nastąpiło w dniu 05.02.2021 r. poprzez dokonanie odbioru prac przez Gminę Skała protokołem odbioru końcowego oraz uzyskaniem Zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu dot. udzielenia pozwolenia na użytkowanie dla w/w inwestycji z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego w Krakowie.

Efektem rzeczowym uzyskanym dzięki realizacji inwestycji jest Zaplecze szatniowo – sanitarne przy boisku sportowym w Smardzowicach. Zaplecze szatniowo – socjalne dla istniejącego boiska piłkarskiego, nie przeznaczone na stały pobyt ludzi w postaci obiektu budowlanego złożonego z kontenerów mobilnych, niezwiązanych na stałe z gruntem. W obiekcie wykonano pomieszczenie ogólne– świetlicę wraz z toaletą stanowiącą jednocześnie zaplecze sanitarne sędziów piłkarskich, szatnię sędziów, szatnie zawodników, toaletę ogólnodostępną dostępną z zewnątrz obiektu dostosowaną do użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz dwa pomieszczenia magazynowe – przeznaczone do przechowywania sprzętu sportowego i innego niezbędnego wyposażenia. Wybudowano nowe zaplecze szatniowo – socjalne w postaci zespołu kontenerów prefabrykowanych, postawionych na przygotowanym uprzednio fundamencie wraz z utwardzeniem terenu, niezbędnymi instalacjami, ogrodzeniem zewnętrznym oraz kostką wokół budynku. Przygotowano teren pod budowę, wykonano roboty w zakresie budynków , zagospodarowanie terenu, wykonano  roboty w zakresie instalacji hydraulicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych.

 


 

Dofinansowanie projektu ze środków państwowego funduszu celowego (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)

Nazwa Programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2019.

Nazwa Projektu: Budowa zaplecza szatniowo – socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach

Wartość dofinansowania: 367 700,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1 096 767,08 zł

Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Skała w tym klub sportowy z terenu gminy Skała – LKS Maszycanka Maszyce.

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zaplecza szatniowo – socjalnego z elementów powtarzalnych – kontenerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zaprojektowano lokalizację inwestycji na działce nr ewid. 271 obręb Smardzowice w Smardzowicach,woj małopolskie, gmina Skała.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim przystosowanie do przepisów bezpieczeństwa, udostępnienie dla osób niepełnosprawnych, rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu oraz poprawa stanu technicznego i warunków termicznych dla osób korzystających z obiektu sportowego. Obiekt sportowy jest przeznaczony przede wszystkim do uprawiania piłki nożnej.

Planowana inwestycja, na którą Wnioskodawca pozyskał środki z FRKF  nie powoduje ograniczeń w dostępie do drogi publicznej, w korzystaniu z wody, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, nie powoduje wystąpienia innych uciążliwości takich jak hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, nie powoduje zanieczyszczenia zasobów naturalnych. Zapotrzebowanie na media realizowane będzie z istniejących przyłączy.  Zasięg obszaru oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce, na której została

zaprojektowana.

Zakres prac:

  • wykonanie fundamentów pod zespół kontenerów,
  • dostawa i montaż zespołu kontenerów wraz z niezbędną infrastrukturą
  • przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej,
  • budowa zewnętrznych odcinków instalacji i częściowe unieczynnienie istniejących odcinków zewnętrznych instalacji,
  • utwardzenie terenu,
  • rozbiórka istniejącego i budowę nowego ogrodzenia terenu.

W obiekcie przewiduje się wykonanie pomieszczenia ogólnego – świetlicy wraz z toaletą stanowiącą jednocześnie zaplecze sanitarne dla sędziów piłkarskich, szatnię sędziów, szatnie zawodników –gospodarzy i gości wraz z węzłami sanitarnymi przeznaczonymi tylko do dyspozycji zawodników, toaletę ogólnodostępną dostępną z zewnątrz obiektu dostosowaną do użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz dwa pomieszczenia magazynowe – przeznaczone do przechowywania sprzętu sportowego oraz kosiarki kołowej. Świetlica oraz zespół szatniowy dla sędziów użytkowane będą naprzemiennie.

 

 

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ