MENU

Airly

Rozlicz PIT

Akcja zima 2019/2020

Akcja Zima

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

 • 5 784 278

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • 7 marca 2016

Rodzina 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

500+

Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka i wynosi ono 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca z zastrzeżeniem art.5 ust.2a, albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej (chyba, że inne osoby spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wnioski można składać  osobiście, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale ul. Szkolna 4, lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, Epuap oraz wybranych systemów bankowych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

 

UWAGA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia 500+, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, ul. Szkolna 4 w godzinach pracy Ośrodka.

Załączniki: