Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Program Ochrony Środowiska

Skała, dn. 2.11.2012r.
GS.6122.5.2012
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2008r. Nr 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Skała
 
podaje do publicznej wiadomości
informację o przyjęciu Uchwałą Nr XXVIII/189/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 października 2012r. dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Skała na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowego dokumentu, jego uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2008r. Nr 1227 z późn. zm.) oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skała oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skała – pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu poniedziałek 9.00- 17.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skała, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skała www.skala.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skała.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie niniejszej informacji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ