Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwodnica Skały – Zawiadomienie GS.6220.1.2011

Skała, dn. 20.04.2012r.

GS.6220.1.2011

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

uprzejmie zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

„Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794”

Ponadto zawiadamiam o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów w ww. sprawie. Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 21 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dzień publicznego ogłoszenia: 20.04.2012r.

 

 

 

 

Miejsce podania do publicznej wiadomości:

 

1)     Biuletyn Informacji Publicznej,

strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Skała  www.skala.pl ,

2)     tablica informacyjna w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale,

3)     tablice ogłoszeń sołectw: Skała, Sobiesęki, Nowa Wieś.

 

Otrzymują;

1) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

2) p. Łukasz Musioł, AUTOSTRADA II Sp. z o.o., ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice,

3) a/a.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ