Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwodnica Skały – Obwieszczenie GS.6220.1.2011

Skała, dn. 15.05.2012r.

GS.6220.1.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam społeczeństwo i strony postępowania

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794”, którego Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą przy ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków. Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale ul. Rynek 29, 32-043 Skała, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek- 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.00 – 15.00.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skała w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Dzień publicznego ogłoszenia: 16.05.2012r.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ