Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwodnica Skały – Obwieszczenie GS.6220.1.2011 II

GS.6220.1.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy  Skała

działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamia,

że w dniu 13.01.2011r. wpłynął wniosek Pełnomocnika Inwestora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków – p. Łukasza Musioła przedstawiciela firmy AUTOSTRADA II   Sp. z o.o., ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-496 Katowice oraz wszczęto postępowanie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794”

Mając na uwadze, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wyrazili opinie, iż istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Skała wydał postanowienie nakładając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określając jego zakres. Pełnomocnik Inwestora przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

W ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała, nr pokoju 21 w godzinach pracy Urzędu  tj. pon 9.00 – 17.00, wt. – pt. 7.00- 15.00.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej oraz drogą elektroniczną na adres: skala@skala.pl  w terminie od dnia 28.02.2012r. do dnia 20.03.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała.

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Skała, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 27.02.2012.

 

Miejsce podania do publicznej wiadomości:

1)     tablica informacyjna w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale,

2)     Biuletyn Informacji Publicznej, strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Skała www.skala.pl ,

3)     tablice ogłoszeń sołectw: Skała, Sobiesęki, Nowa Wieś.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ