MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 989 908

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 14 lipiec 2020

MIRS

malopolska


Gmina Skała otrzymała z Województwa Małopolskiego dofinansowanie na realizację zadania pn.:

„Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Minodze, w gminie Skała poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z wyposażeniem”.

Dotacja w kwocie 222 000,00 zł została przyznana Uchwałą Nr LIII/748/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26.04.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2022 roku projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

Celem projektu MIRS jest udzielenie pomocy finansowej jst na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Dzięki realizacji dofinansowanego zadania teren gminy wzbogaci się o kolejny nowoczesny i bezpieczny obiekt sportowy, poprawiając tym samym stan ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, służącej dzieciom i młodzieży, co tworzy gwarancję popularyzacji zajęć ruchowych i rozwijania talentu przyszłych mistrzów sportu.

Zakres projektu:

Projekt dotyczy modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Stulecia odzyskania niepodległości Polski w Minodze, w gminie Skała poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z wyposażeniem, na działce nr 308, stanowiącej własność Gmina Skała. Celem zadania jest przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego trawiastego przy Szkole Podstawowej w Minodze na boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni poliuretanowej z instalacją oświetlenia przez lampy solarne wraz z budową ogrodzenia (piłkochwytów), drenażu ze studnią chłonną, trybun oraz bieżni sportowej. Inwestycja jest w pełni przygotowana do realizacji od strony formalnej.  Gmina Skała uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę nr Decyzji AB.V.1.1464.2020 z dn. 16.12.2020 r. Przedmiotowy projekt otrzymał częściowe wsparcie finansowe na realizację w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Wysokość dofinansowania ze środków RFIL to 800 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków MIRS dotyczy: wykonania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego – sztucznej nawierzchni poliuretanowej.

Całkowity zakres zadania obejmuje  przebudowę istniejącego boiska piłkarskiego trawiastego na boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz z wyposażeniem. Obecnie istniejące boisko, zlokalizowane przy Szkole Podstawowej  w Minodze, nie spełnia żadnych wymogów sportowych. Ze względu na konieczność dostosowania  do obowiązujących standardów, obiekt wymaga modernizacji.  Docelowo powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach gabarytowych boiska  61,15 m x 35,34 m i powierzchni 1900,00m2  mieszczące w swym obrysie: boisko do piłki ręcznej, boisko do tenisa, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, bieżnię 150 m, stanowisko do skoku w dal. Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, grubość warstwy 13 mm. Cały obiekt będzie ogrodzony piłkochwytami o wysokości 5 m (długość 243,40 mb) oraz ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,5 (długość 48 mb)od strony trybun.

Boisko będzie wyposażone w oświetlenie zapewniające bezpieczeństwo i oświetlenie nocne antywandalowe realizowane za pomocą kompaktowych lamp LED z panelem solarnym. W skład wyposażenia boiska wchodzą  bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, słupki wraz z siatkami do siatkówki oraz do tenisa ziemnego, piaskownica do skoku w dal. Na terenie obiektu zaplanowano również trybunę ziemną utwardzoną z miejscami siedzącymi, usytuowaną na naturalnej skarpie od strony południowej wielofunkcyjnego boiska. Zaprojektowano jedną trybunę 2-rzędową o 48 miejscach siedzących. Trybuny prefabrykowane, ze stali ocynkowanej ogniowo, z siedzeniem plastikowym. 

Odwodnienie boiska poprzez system francuski. Wody powierzchniowe z boiska będą odprowadzane sączkami z rur drenarskich perforowanych PVC 80/92 mm. Ze studni zbiorczej wody opadowe zostaną odprowadzone do strefy naturalnego rozsączenia
 i odparowania na terenie działki. Teren biologicznie czynny jest na tyle duży, że jest w stanie przyjąć powstałą ilość wody opadowej, zredukowanej przez naturalne wsiąkanie w grunt. Na terenie inwestycji zostanie zamontowana  tablica informująca o dofinansowaniu w ramach MIRS, wykonana wg wzoru określonego w Regulaminie konkursu, o wymiarach 100,0 x70,0 cm, zaakceptowana uprzednio przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Boisko trawiaste, które obecnie znajduje się przy Szkole Podstawowej, nie spełnia wymaganych standardów. Szkoła jest duża, uczy się w niej 161 uczniów z Minogi oraz z okolicznych miejscowości, a nawet spoza terenu Gminy Skała. Dzięki realizacji wnioskowanego zadania powstanie ogólnodostępny, wielofunkcyjny, obiekt rekreacyjno-sportowy na otwartym powietrzu, na którym będzie można uprawiać sport i rekreację oraz integrować lokalną społeczność naszej gminy. Realizacja inwestycji jest bardzo ważna nie tylko dla wsi Minoga, ale także dla całej Gminy Skała, ponieważ przyczyni się do wyrównania różnic w dostępie do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie i do zrównoważonego rozwoju w tym zakresie. Po zrealizowaniu zadnia, zmodernizowana infrastruktura rekreacyjno-sportowa będzie spełniać  rolę miejscowej strefy aktywności fizycznej.

Teren inwestycji zostanie wyposażony w tablicę informującą, że zadanie jest współfinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach MIRS, przygotowaną zgodnie z wytycznymi Regulaminu.

W dniu 27 lipca 2022 w Skale została zawarta umowa z Wykonawcą  IGNIS MEDIA Sp. z o.o. Niesułowice, ul. Galicyjska 26A, 32-300 Olkusz.

Termin realizacji robót do 27.12.2022 r.

Wartość inwestycji: 1 510 000,00 zł.

 

malopolska


Gmina Skała otrzymała z Województwa Małopolskiego dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gołyszynie,

w gminie Skała poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis i badmintona oraz utworzenie terenu rekreacyjnego”. Dotacja
w kwocie 152 320,00 zł została przyznana Uchwałą Nr XXII/310/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22.06.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2020 roku projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

Inwestycja została zrealizowana na działce nr 104 w Gołyszynie, gm. Skała. Dzięki  realizacji zadania powstał nowoczesny obiekt infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.  Boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis oraz badminton o powierzchni 558 m2, z nawierzchnią poliuretanową, wylewaną w trzech kolorach, w zależności od funkcji boiska. Boisko zostało wyposażone w ogrodzenie o wysokości 4,00 m. Ponadto teren inwestycji został wyposażony w dodatkową infrastrukturę techniczną, taką jak ławki z oparciami (6 szt.), wolnostojące kosze umożliwiające segregację odpadów (2 szt.). Teren został uporządkowany, wykonano bezpieczne przejście do obiektu sportowego w formie chodnika z kostki brukowej (215 m2). Ustawione zostały stojaki na rowery (8 szt.) oraz tablica informująca, że zadanie było współfinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach MIRS. Całości dopełniło wykonanie nasadzeń zieleni. Teren będzie ogólnodostępny i udostępniany bezpłatnie. Wartość inwestycji wyniosła 304 850,25 zł. Wykonawcą zadania była firma  PHU GAWLIK Paweł Gawlik Sp. z o. o. ul. Gospodarcza 24, 32-600 Oświęcim

Celem projektu MIRS, w ramach którego realizowane było zadanie w Gołyszynie,  jest udzielenie pomocy finansowej gminom na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Dzięki realizacji inwestycji w Gołyszynie teren gminy Skała wzbogacił się o kolejny nowoczesny i bezpieczny obiekt sportowy, poprawiając tym samym stan ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, służącej dzieciom i młodzieży, co tworzy gwarancję popularyzacji zajęć ruchowych i rozwijania talentu przyszłych mistrzów sportu.


W dniu 16 września 2020 w Skale została zawarta umowa z  PHU GAWLIK Paweł Gawlik Sp. z o. o. ul. Gospodarcza 24, 32-600 Oświęcim reprezentowaną przez: Paweł Gawlik – Prezes Zarząd na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gołyszynie, w gminie Skała poprzez budowę  wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis i badminton oraz utworzenie terenu rekreacyjnego.”.

Termin realizacji robót do 31.1.0.2020 r.

Wartość zadania: 296 823,24 zł

Zakres prac obejmuje:

1)Budowę boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami i osprzętem.

Zakłada się wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis oraz badminton. Nawierzchnię boiska będzie stanowiła nawierzchnia poliuretanowa 558,00 m2, wylewana w trzech kolorach, w zależności od funkcji boiska. Nawierzchnia zostanie wykonana ze spadkiem 1%.

Boisko zostanie wyposażone w systemowe piłkochwyty (ogrodzenie) o wysokości 6,00 m i długości łącznej 102,0 mb montowanymi na całym obwodzie, wyposażone w trzy bramki wejściowe dwuskrzydłowe o szer. 180 cm.

Słupki piłkochwytów wykonane z profili stalowych, 80x80x3mm ocynkowanych i malowanych chlorokauczukowo na kolor zielony. Pomiędzy słupkami należy stosować siatkę polipropylenową, bezwęzłową, o gr. splotu 5,0 mm i oczku 8,0 x 8,0 cm. Ogrodzenie fundamentowane poprzez osadzenie słupków betonowych w podłożu.

 2) Montaż urządzeń małej architektury w miejscu publicznym:

– ławki z oparciami – 6 szt.

– kosze do segregacji odpadów – 2 szt.

–  stojaki na rowery – 7 szt.

– tablica informująca o współfinansowaniu zadania ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach  projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” – 1 szt.   

3) Wykonanie utwardzeń z kostki betonowej w obrębie działki budowlanej – 221,60 m2

4) Nasadzenia zieleni

Wymienione powyżej obiekty i urządzenia budowlane zlokalizowane będą w miejscowości Gołyszyn, gmina Skała, działka ewidencyjna nr 104.

Wykonawca ustanowił kierownika budowy, pana Jerzego Walczaka.

Ze strony UMiG Skała zadanie prowadzą:

Szczepan Misiak – inspektor nadzoru

Dorota Buczek –  kierownik Biura Strategii

Na realizację zadania Gmina Skała otrzymała z Województwa Małopolskiego dotację w kwocie 152 320,00 zł w ramach Projektu MIRS edycja 2020.
Mapa
 


malopolska

Gmina Skała otrzymała z Województwa Małopolskiego dofinansowanie na realizację zadania pn.:

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gołyszynie, w gminie Skała poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis i badmintona oraz utworzenie terenu rekreacyjnego”.

Dotacja w kwocie 152 320,00 zł została przyznana Uchwałą Nr XXII/310/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22.06.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2020 roku projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

Celem projektu MIRS jest udzielenie pomocy finansowej jst na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Dzięki realizacji dofinansowanego zadania teren gminy wzbogaci się o kolejny nowoczesny i bezpieczny obiekt sportowy, poprawiając tym samym stan ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, służącej dzieciom i młodzieży, co tworzy gwarancję popularyzacji zajęć ruchowych i rozwijania talentu przyszłych mistrzów sportu.

Zakres projektu:

Inwestycja zostanie zrealizowana na działce nr 104 w Gołyszynie, gm. Skała. Zadanie dotyczy modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gołyszynie, w gminie Skała poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis oraz badminton. Dzięki realizacji zadania powstanie nowoczesny obiekt infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis oraz badminton będzie miało powierzchnię 558 m2. Nawierzchnię boiska będzie stanowiła nawierzchnia poliuretanowa, wylewana w trzech kolorach, w zależności od funkcji boiska. Nawierzchnia zostanie wykonana ze spadkiem 1,0%. Boisko zostanie wyposażone
w ogrodzenie o wysokości 4,00 m. Słupki boiska wykonane z profili stalowych, narożne 80x80x 5 mm, boczne 60x60x5 mm, ocynkowane i malowane proszkowo. Siatka ogrodzenia pleciona, ocynkowana i malowana proszkowo o grubości 3,1 mm i oczku 45×45 mm. Ogrodzenie fundamentowane poprzez osadzenie słupków betonowych w podłożu. Ponadto teren inwestycji planuje się wyposażyć w dodatkową infrastrukturę techniczną, taką jak ławki z oparciami (6 szt.), wolnostojące kosze umożliwiające segregację odpadów (2 szt.). Teren zostanie uporządkowany, wykonane zostanie bezpieczne przejście do obiektu sportowego w formie chodnika z kostki brukowej (215 m
2). Ustawione zostaną stojaki na rowery (7 szt.). Całości dopełni wykonanie nasadzeń zieleni.

Teren będzie ogólnodostępny i udostępniany bezpłatnie.

Teren inwestycji zostanie wyposażony w tablicę informującą, że zadanie jest współfinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach MIRS, przygotowaną zgodnie z wytycznymi Regulaminu.

Wartość inwestycji: ok. 500 000,00

 

IMG_0214

IMG_0212


MIRS 2021

malopolska

 

Gmina Skała otrzymała z Województwa Małopolskiego dofinansowanie na realizację zadania pn.:

„Modernizacja  infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach poprzez budowę piłkochwytów, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury”.

 

Dotacja w kwocie 61 180,00 zł została przyznana Uchwałą Nr XL/560/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21.06.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2021 roku projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

 

Celem projektu MIRS jest udzielenie pomocy finansowej jst na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Dzięki realizacji dofinansowanego zadania teren gminy wzbogaci się o kolejny nowoczesny i bezpieczny obiekt sportowy, poprawiając tym samym stan ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, służącej dzieciom i młodzieży, co tworzy gwarancję popularyzacji zajęć ruchowych i rozwijania talentu przyszłych mistrzów sportu.

 

Zakres projektu:

Projekt dotyczy modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach, na działce nr 327/2, stanowiącej własność Gmina Skała. Celem jest podniesienie standardu obiektu będącego
w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Zadanie dotyczy ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego i niekubaturowego obiektu sportowo-rekreacyjnego na otwartym powietrzu, który umożliwia masowe uprawianie sportu i rekreację oraz integrację lokalnej społeczności.

W ramach ww. modernizacji zostaną zrealizowane następujące działania:

– Budowa piłkochwytów o wysokości 6,0 m wokół istniejącego boiska wielofunkcyjnego na nawierzchni poliuretanowej, sportowej. Łączna długość piłkochwytu 122,0 mb. Piłkochwyty zostaną wykonane z zastosowaniem profili stalowych 80×80 mm, ocynkowanych i malowanych chlorokauczukowo. Jako wypełnienie zostanie użyta siatka polipropylenowa, bezwęzłowa o grubości splotu 5,0 mm i oczku 8,0 x8,0 cm.

– Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu jako nawierzchni poliuretanowej, ograniczonej obrzeżami 8×25 cm., wylewanej pod urządzeniami istniejącej siłowni zewnętrznej, o powierzchni ok. 130,0 m2. Będzie to nawierzchnia bezpieczna, amortyzująca upadek z urządzeń, wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, określającymi wymagania odnośnie nawierzchni.

– Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu (przejścia pomiędzy siłownią a boiskiem),
z kostki betonowej o powierzchni ok. 45,0 m2

– Montaż 4 szt. ławek z oparciami o długości 1,80 m

– Montaż  2 szt. pojemników do segregacji odpadów

– Montaż 6 szt. stojaków na rowery

– Ustawienie betonowego stołu do tenisa stołowego o wymiarach dł. 274 cm, szer. 152 cm, wys. 78 cm.

 

Teren inwestycji zostanie wyposażony w tablicę informującą, że zadanie jest współfinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach MIRS, przygotowaną zgodnie z wytycznymi Regulaminu.

 

 

W dniu 15 września 2021 w Skale została zawarta umowa z Wykonawcą  Piotr Grzanka ROTOSPORT Niesułowice, ul. Galicyjska 26A, 32-300 Olkusz na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja  infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach”.

Termin realizacji robót do 15.11.2021 r.

Wartość inwestycji: 210 888,00 zł.

Ze strony UMiG Skała zadanie prowadzą:

Szczepan Misiak – inspektor nadzoru w UMiG Skała

Dorota Buczek –  kierownik Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała

 IMG_2662IMG_2658IMG_2654IMG_2653