Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Smardzowice

Burmistrz Miasta i Gminy Skała
32-043 Skała , woj. małopolskie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skała położonych w obrębie SMARDZOWICE
Pozycja 1. działka nr 281/45 o pow. 1303m2 cena wywoławcza 101 634 zł. słownie: sto jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery zł.
Pozycja 2. działka nr 281/46 o pow. 1295 m2 cena wywoławcza 101 010 zł. słownie: sto jeden tysięcy dziesięć zł.
Pozycja 3. działka nr 281/47 o pow. 1288 m2 cena wywoławcza 100 464 zł. słownie sto tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery zł.
Pozycja 4. działka nr 281/48 o pow. 1282 m2 cena wywoławcza 99 996 zł. słownie dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć zł.
Pozycja 5. działka nr 281/49 o pow. 1275 m2 cena wywoławcza 99 450 zł. słownie dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł.
pozycja 6. działka nr 281/50 o pow. 1267m2 cena wywoławcza 98 826 zł. słownie dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć zł.
Pozycja 7. działka nr 281/51 o pow. 1321m2 cena wywoławcza 103 038 zł. słownie sto trzy tysiące trzydzieści osiem zł.
Wymienione wyżej nieruchomości położone są w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego „MN1 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zagrodowa i usługowa” ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skała
Pozycja 8. działka nr 681 o pow. 3303 m2 obręb MINOGA cena wywoławcza 212 020 zł. słownie: dwieście dwanaście tysięcy dwadzieścia złotych nieruchomość położona w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego „MN4 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej w Dłubniańskim Parku Krajobrazowym”.
Pozycja 9. działka nr 88/4 o pow. 2682 m2 obręb NOWA WIEŚ cena wywoławcza 112 483 zł. słownie: sto dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote. Nieruchomość położona w terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego „MN1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej i usługowej ”
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach pracy urzędu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. /012/ 3891 098 wew. 121. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest geodeta Marian Tarnówka.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium oraz złożą ofertę. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29 pok. nr 6 do dnia 9-go sierpnia 2010 r do godz. 16.00 Oferta powinna zawierać : imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy, oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osobą prawna, oświadczenie, że oferent zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę dowód wpłaty wadium, pozycję której oferta dotyczy.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywołania pozycji na którą składa się ofertę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Skała BS Wolbrom O/Skała Nr 69 84500005 0020 0200 0723 0006.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %
Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna w obecności oferentów odbędzie się dnia 11 sierpnia 2010 o godz.10-tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skała Rynek 29 – sala narad.
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, z pominięciem oferenta który przetarg wygrał. Cena uzyskana w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie opłaty i koszty związane przeniesieniem własności nieruchomości ponosi kupujący.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała
Robert Jakubek

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ