Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Cianowice

Burmistrz Miasta i Gminy Skała32-043 Skała , woj. małopolskie

ogłasza  pisemny przetarg  nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Skała położonej w obrębie CIANOWICE

działka nr 11/3 o pow. 1.4363 ha cena wywoławcza 330 349 zł. słownie trzysta trzydzieści tysięcy  trzysta czterdzieści dziewięć złotych + 23 % VAT

Nieruchomość ta położona jest  w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego  „P2  Tereny obiektów produkcyjnych składów i baz ”

ogłasza II  pisemny przetarg  nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Skała położonej w obrębie Smardzowice

działka nr 281/39 o pow.  2270 m2 cena wywoławcza 156 630 zł. słownie: sto pięćdziesiąt sześć  tysięcy sześćset trzydzieści zł. + 23% VAT

nieruchomość ta położona jest  w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego  „MN1  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zagrodowa i usługowa”

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach pracy urzędu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. /012/ 3891 098 wew. 121. Osobą upoważnioną do kontaktów
z oferentami jest  geodeta Marian Tarnówka.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium oraz złożą ofertę. Oferty należy składać na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29   do dnia 24-go sierpnia 2011 r do godz. 15.00  Oferta powinna zawierać : imię, nazwisko
i adres oferenta lub nazwę firmy, oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osobą prawna, oświadczenie, że oferent zapoznał się  warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę dowód wpłaty wadium, oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywołania netto pozycji na którą składa się ofertę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Skała BS Wolbrom O/Skała Nr 69 84500005 0020 0200 0723 0006.

Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu
o przetargu.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna w obecności oferentów odbędzie się dnia  26-go  sierpnia  2011 o godz.12-tej  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skała  Rynek 29 – sala narad.

Właściciel nieruchomości  zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, z pominięciem oferenta który przetarg wygrał. Cena uzyskana w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie opłaty i koszty związane przeniesieniem własności nieruchomości ponosi kupujący.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ