Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja w sprawie wyborów ławników na kadencję 2024 – 2027

Urząd Miasta i Gminy w  Skale  informuje, że zgodnie z art. 162 § 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), w dniu 30 czerwca 2023 r. upływa termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Skale  kandydatów na ławników.

Najpóźniej do dnia 31 października 2023 r. Rada Miejska w Skale  dokona wyboru:

– 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny – Rodzinny


Zasady i tryb zgłaszania kandydatów oraz wyboru ławników określa:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 217).


Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,  zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników w Biurze Rady Miasta i Gminy Skała w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA”  – w godzinach pracy Urzędu:  poniedziałek w godz. od 8.00- 16.00 wtorek – piątek od 7.00 – 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2023 r.,
a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia  bez dalszego biegu rada gminy stwierdza uchwałą.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2) jest nieskazitelnego charakteru;
  3) ukończył 30lat;
  4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  5) nie przekroczył 70 lat;
  6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe..

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą, nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r .
o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000
i 1544) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania  funkcji  ławnika;

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą, nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skała pok. 3 (Sekretarz Gminy Skała) oraz pod numerem telefonu (12) 389 10 98 wew. 106.

Załączniki:

– Lista poparcia

– Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe


– Oświadczenie kandydata na ławnika – dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika

– Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona

– Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika

Wszystkie niezbędne do zgłoszenia druki są dostępne w formie elektronicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.skala.pl

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ