Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.

W dniach 31 października – 15 listopada 2023 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.

Konsultacje społeczne odbyły się zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) oraz uchwały nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 roku, nr 456, poz. 3376).

Zgodnie z §9 uchwały nr LII/400/10 Rady Miejskiej w Skale opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skała, która je rozpatruje oraz przekazuje propozycje stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała. Wyniki konsultacji społecznych Burmistrz Miasta i Gminy Skała przekazuje Radzie Miejskiej w Skale w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w §2 uchwały. Zgodnie z §10 uchwały konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach społecznych jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie. Zgodnie z §11 wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla władz Gminy Skała.

Na mocy postanowień zarządzenia nr 244/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 24 października 2023 roku ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu, stronie BIP (wraz z projektem Programu Współpracy) oraz na tablicy ogłoszeń. Dodatkowo odpowiednia informacja o konsultacjach społecznych została przesłana do organizacji pozarządowych drogą elektroniczną.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych organizacje pozarządowe nie zgłosiły zastrzeżeń ani uwag do Programu Współpracy.

Biorąc pod uwagę, że konsultacje zostały przeprowadzone w sposób wskazany w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale należy uznać je za ważne. Zgodnie z powyższym został spełniony ustawowy wymóg konsultacji społecznych, który jest warunkiem koniecznych do uchwalenia Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ