Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gospodarka odpadami – Zmiana stawki opłat za śmieci

Burmistrz Miasta i Gminy Skała działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) zawiadamia, że uchwałą Rady Miejskiej w Skale Nr XI/78/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r., poz. 5089) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mając powyższe na uwadze informuję, że od 1 października 2015 r. stawki opłat będą wynosiły:

w przypadku nieruchomości zamieszkałych:

  • 10,00 złod osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

  • 15,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane

w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (dotyczy nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna):

  • 25,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l

  • 35,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l

  • 120,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l

UWAGA ! W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ STAWKI

Za I, II, III kwartał 2015 r. płacimy według starych stawek, opłatę za III kwartał 2015 r. należy wnosić do 30 września 2015 r. w wysokości obliczonej na podstawie obowiązujących do 30 września 2015 r. stawek opłat;

Gmina wyśle zawiadomienia o zmianie stawek,zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, wysokość opłaty za śmieci, wyliczona jest jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2015 bez wezwania w terminach płatności tj.:

za IV kwartał – do dnia 30 grudnia 2015 r.

Zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Skale deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na zmieszane odpady komunalne), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ