Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017 – 2023

Nagłowek gpr

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017 – 2023

 

Opis projektu

 

Projekt został zrealizowany w okresie od 1 lipca 2016 r. do 10 lipca 2017 r.

Działania polegające na przywracaniu obszarów zdegradowanych do nowych funkcji stanowiły priorytet działań Gminy Skała. Potrzeba działań rewitalizacyjnych została ujęta w Strategii Rozwoju Gminy Skała na lata 2014-2020. Przedmiotowy dokument odwołuje się wprost zarówno do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 jak i do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Istotna część przyjętej w 2014 r. Strategii, dotyczy kapitału społecznego w zakresie aktywnej integracji i pomocy społecznej. W wynikach analizy SWOT jako słabe strony i zagrożenia wymieniono wiele czynników świadczących o potrzebie rewitalizacji gminy nie tylko w sferze przestrzenno-funkcjonalnej czy środowiskowej ale przede wszystkich w sferze społecznej  i gospodarczej. Jako słabe strony wskazano m.in. następujące elementy:

-Brak motywacji do kontynuowania nauki w Gminie

-Nieuporządkowana przestrzeń urbanistyczna

-Ograniczona przestrzeń i utrudniona dostępność do bibliotek publicznych

Natomiast jako zagrożenia wskazano m.in.:

-Wzrost bezrobocia

-Rosnące zanieczyszczenie powietrza

Ponadto Strategia Rozwoju Gminy Skała określa wprost konieczność opracowania programu rewitalizacji miasta: Cel operacyjny 2: Zarządzanie przestrzenią Miasta i Gminy, Cel 2.2 Opracowanie programu rewitalizacji miasta i odnowy fizycznej terenów wiejskich (str.44).

 

Wniosek o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji”, w konkursie organizowanym przez Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju został złożony w dniu 12 maja 2016 r. Gmina Skała otrzymała dotację. Umową nr IXA/645/PR/16 z dnia 26 września 2016 r. zawartą przez Gminę Skała z Województwem Małopolskim, Województwo zobowiązało się do przekazania Gminie Skała dotacji w wysokości do 106 200,00 zł na realizację projektu, którego łączna wartość została oszacowana na kwotę 118 000,00 zł. Dotacja współfinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. Zgodnie z Umową, kwota dotacji nie przekroczy 90% kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu, a dotacjobiorca zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego, wynoszącego minimum 10% kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu. Dotacja zostanie wypłacona jako refundacja poniesionych wydatków. Refundacja całości poniesionych wydatków nastąpi po pozytywnej ocenie opracowanego lub zaktualizowanego programu rewitalizacji, dokonanej przez ekspertów wskazanych przez Województwo.

Po zrealizowaniu i zakończeniu projektu całkowita wartość projektu wyniosła 68 282,03 zł,
a wartość otrzymanej dotacji 61 453,82 zł. Wartość projektu, a tym samym wysokość dotacji oraz wartość wkładu własnego uległy zmniejszeniu z uwagi na korzystne rozstrzygnięcia zapytań ofertowych, które zostały ogłoszone w ramach realizacji projektu: na opracowanie GPR, na druk materiałów informacyjno-promocyjnych, na przeprowadzeni konsultacji społecznych. Prawidłowość poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu została potwierdzona przez niezależnego biegłego rewidenta.

Cel projektu

Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skała.

Planowane efekty

Przygotowanie wysokiej jakości Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skała na lata 2017-2023.

Założony cel został zrealizowany. W rezultacie projektu powstał wysokiej jakości dokument, wypracowany podczas szerokich konsultacji społecznych – „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023”.

Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Skale w dniu 13.03.2017 r.  W dniu 16 maja 2017 r. Zarządu Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 735/17 w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023 pod poz. 43.

Wartość projektu

Wartość projektu  68 282,03 zł, wysokość otrzymanej dotacji 61 453,82 zł,  wkład własny Gminy Skała 6 828,21 zł.

Wkład Funduszy Europejskich

Gminny Program Rewitalizacji Gmina Skała powstał w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Skała pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dotacja współfinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Szczegółowy opis projektu

Wstępna diagnoza Gminy Skała służąca wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji potwierdziła występowanie w jej granicach terenów zdegradowanych wymagających podjęcia zintegrowanych działań naprawczych zarówno w sferze społecznej, jak również w pozostałych sferach wymienionych w ustawie, tj. gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej i środowiskowej. W ramach działań przygotowawczych Gmina Skała zaplanowała plan działań zgodnych z wymogami ustawy o rewitalizacji oraz Regulaminem Konkursu dotacji m.in.:

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skała ws. przygotowań do przeprowadzenia procesu

wyznaczenia obszarów zdegradowanych i ew. opracowania GPR dla Gminy Skała

Zebranie danych niezbędnych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Wybór wykonawcy i zlecenie analizy danych i opracowania Raportu

Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne dot. obszarów zdegradowanych

Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie wyznaczenia  obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji

Sporządzenie projektu programu rewitalizacji

Konsultacje społeczne dot. projektu Rady Gminy ws. Przyjęcia programu rewitalizacji

Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji

Przekazanie uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji do IZ RPO WM

2014 – 2020 w celu weryfikacji i wpisania programu do wykazu programów rewitalizacji

Wprowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych stanowiących realizację zadań własnych gminy do WPF

Powołanie Komitetu Rewitalizacji oraz Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy uwzględniająca ustalenia programu rewitalizacji

 

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, Umowę na realizację usługi:  Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Skała na lata 2017 – 2023, podpisano z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska,  ul. Włóczków 22/3, 30-103 Kraków w dniu 14 września 2016 r.

Przedmiot umowy został  podzielony na następujące etapy:

ETAP I:

  • Przeprowadzenie badań diagnostycznych oraz propozycje w zakresie wyznaczenia terenów zdegradowanych i terenów do rewitalizacji.
  • Prowadzenie akcji informacyjnej przygotowywanego programu.

ETAP II:

  • Opracowanie projektu GPR przy zapewnieniu konsultacji społecznych adekwatnych dla niniejszego etapu.
  • Wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli będzie to wymagane Wykonawca przeprowadzi strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu wraz z konsultacjami środowiskowymi wynikającymi z ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku.
  • Przekazanie projektu dokumentu GPR oraz pozostałych materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały rady gminy w wersji papierowej i elektronicznej,
  • Udział w komisjach i sesji Rady Miejskiej w Skale, których tematem i przedmiotem będzie rewitalizacja Gminy.

ETAP III:

  • Streszczenie dokumentu w języku niespecjalistycznym wraz z prezentacją obrazującą wyniki prac.
  • Przekazanie przyjętego uchwałą dokumentu GPR oraz pozostałych materiałów w wersji papierowej i elektronicznej.
  • Przygotowanie wniosku o wpisanie GPR do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, a przypadku konieczności korekt rekomendowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, naniesienie ich do ostatecznej wersji GPR.
  • Zapewnienie zweryfikowania sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 2 wzoru umowy, będącego załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu dotacji, przez niezależnego biegłego rewidenta.

 

Realizacja projektu przebiegła pomyślnie, a w  dniu 16 maja 2017 r. Zarządu Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 735/17 w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego m.in. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023 pod poz. 43.

 

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ