MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 970 016

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 20 czerwiec 2016
  • Zmodyfikowano: 11 lipiec 2016

Termomodernizacja budynków 2016

Termomodernizacja budynków 2016

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, tel. (12) 389-10-98, fax. (12) 389-10-98 wew.104,
e-mail:
skala@skala.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

  1. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 94103 – 2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku

  2. strona internetowa Zamawiającego – www.skala.pl

  3. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

https://skala.pl/zamowienia-publiczne/termomodernizacja-budynkow-2016

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Skała.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację sześciu obiektów użyteczności publicznej:

Obiekt nr 1 – Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach:

– ocieplenie przegród budynku (ściany zewnętrzne) płytami styropianowymi – 371 m2,

– izolacja stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 250 mm pod ciśnieniem – 229 m2,

– wymiana istniejącego źródła ciepła – kotła gazowego i montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy minimum 30 kW z osprzętem,

– modernizacja instalacji wewnętrznej CO,

– wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne – 31 sztuk,

– wykonanie opaski wokół budynku,

– wymiana i montaż instalacji odgromowej,

– porządkowanie terenu i wywóz gruzu,

– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

Obiekt nr 2 – Szkoła Podstawowa w Cianowicach:

– ocieplenie przegród budynku (ściany zewnętrzne) płytami styropianowymi – 911 m2,

– izolacja stropu płytami styropianowymi – 368 m2,

– wymiana i montaż okien z PCV – 40 m2,

– modernizacja instalacji wewnętrznej CO,

– wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne – 49 sztuk,

– wykonanie opaski wokół budynku,

– wymiana i montaż instalacji odgromowej,

– porządkowanie terenu i wywóz gruzu,

– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

Obiekt nr 3 – Przedszkole Samorządowe w Skale:

– ocieplenie przegród budynku (ściany zewnętrzne) płytami styropianowymi – 527 m2,

– izolacja stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 250 mm pod ciśnieniem – 447 m2,

– wymiana i montaż okien z PCV – 10,64 m2,

– wymiana i montaż drzwi aluminiowych – 3,69 m2,

– wymiana i montaż drzwi stalowych – 9,11 m2,

– modernizacja instalacji wewnętrznej CO,

– wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne – 34 sztuki,

– modernizacja instalacji wewnętrznej CWU,

– wykonanie opaski wokół budynku,

– wymiana i montaż instalacji odgromowej,

– porządkowanie terenu i wywóz gruzu,

– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

Obiekt nr 4 – Szkoła Podstawowa w Smardzowicach:

– ocieplenie przegród budynku (ściany zewnętrzne) płytami styropianowymi – 400 m2,

– izolacja stropu płytami styropianowymi – 198 m2,

– wymiana istniejącego źródła ciepła i montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy minimum 25 kW wraz z osprzętem,

– modernizacja instalacji wewnętrznej CO,

– wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne – 23 sztuki,

– wymiana istniejących grzejników na grzejniki trzypłytowe – 23 komplety,

– wykonanie opaski wokół budynku,

– wymiana i montaż instalacji odgromowej,

– porządkowanie terenu i wywóz gruzu,

– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

Obiekt nr 5 – Budynek Administracji Szkół Gminy Skała:

– ocieplenie przegród budynku (ściany zewnętrzne) płytami styropianowymi – 572 m2,

– izolacja stropu płytami styropianowymi – 164 m2,

– wymiana i montaż oszkleń – 4,16 m2,

– wymiana i montaż okien z PCV – 17,34 m2,

– modernizacja instalacji wewnętrznej CO,

– wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne – 34 sztuki,

– wykonanie opaski wokół budynku,

– wymiana i montaż instalacji odgromowej,

– porządkowanie terenu i wywóz gruzu,

– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

Obiekt nr 6 – Szkoła Podstawowa w Minodze:

– ocieplenie przegród budynku (ściany zewnętrzne) płytami styropianowymi – 541 m2,

– izolacja stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 250 mm pod ciśnieniem – 409 m2,

– wymiana i montaż okien z PCV – 23,8 m2,

– wymiana i montaż drzwi aluminiowych – 3,69 m2,

– wymiana i montaż drzwi stalowych – 9,11 m2,

– modernizacja instalacji wewnętrznej CO,

– wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne – 48 sztuk,

– wykonanie opaski wokół budynku,

– wymiana i montaż instalacji odgromowej,

– porządkowanie terenu i wywóz gruzu,

– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

CPV:

45000000-7 Roboty budowlane,

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki okiennej,

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów,

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań,

45321000-3 Izolacja cieplna,

45410000-4 Tynkowanie,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

45332200-5 Roboty instalacyjno – hydrauliczne,

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: do 30 listopada 2016 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: art. 22 ust. 1 , art. 24 ust. 1 i 2:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie precyzuje w tym względzie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b. Posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonawstwie robót budowlanych w specjalności termomodernizacja budynku w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie przynajmniej jednej roboty budowlanej w specjalności termomodernizacja budynku o powierzchni minimum 400 m2 potwierdzone poświadczeniami lub innymi dokumentami, jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem do wykonywania robót budowlanych oraz osobami z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w branży:

  1. konstrukcyjno-budowlanej,

  2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi jedną osobę posiadającą obydwa w/w uprawnienia lub dwie osoby posiadające łącznie w/w uprawnienia.

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem ekonomicznym i finansowym umożliwiającym wykonanie zamówienia.

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony
w ust. 1 pkt 2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie (składających ofertę wspólną).

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ.

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
załącznik nr 3 do SIWZ.

4) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 6 do SIWZ.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumentów dotyczących:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

5. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. Jeżeli wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wówczas w druku oferty skreśla pkt 6 „Oświadczamy, że nie przynależymy do grupy kapitałowej”.

8. Informacja na temat wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 90 %

C = (CN / COB) x 90

Gdzie:

C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium Cena

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Okres gwarancji – 10 %

Za wydłużenie okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy o okres:

– od 1 do 6 miesięcy – Wykonawca otrzyma 4 punkty,

– od 7 do 12 miesięcy – Wykonawca otrzyma 6 punktów,

– od 13 do 18 miesięcy – Wykonawca otrzyma 8 punktów,

– od 19 do 24 i więcej miesięcy – Wykonawca otrzyma 10 punktów,

Dla gwarancji na okres 36 miesięcy przyjęta będzie wartość punktowa „0″.

Łączna suma punktów jaką otrzyma oferta:

LP = C + G

10. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29,
32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter), w terminie do dnia 5 lipca 2016 roku godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pok. 9 (sala obrad) dnia 5 lipca 2016 roku godz. 10.30.

11. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą na okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje:

– składania ofert częściowych i wariantowych,

– udzielania zamówień uzupełniających,

– zawarcia umowy ramowej,

– wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

– rozliczenia w walucie innej niż złoty polski,

– ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Termomodernizacja

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 3 – wykaz osób

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – oświadczenie art. 24

Załącznik nr 6 – oświadczenie o uprawnieniach

Załącznik nr 7 – umowa

Zał nr 8.1 – SP Szczodrkowice projekt

Zał nr 8.2 – SP Cianowice projekt

Zał nr 8.3 – Przedszkole Skała projekt

Zał nr 8.4 – SP Smardzowice projekt

Zał nr 8.5 – Admin Szkół Skała projekt

Zał nr 8.6 – SP Minoga projekt

Zał nr 9.1 – SP Szczodrkowice przedmiar

Zał nr 9.2 – SP Cianowice przedmiar

Zał nr 9.3 – Przedszkole Skała przedmiar

Zał nr 9.4 – SP Smardzowice przedmiar

Zał nr 9.5 – Adm Szkół Skała przedmiar

Zał nr 9.6 – SP Minoga przedmiar