MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

 • 8 944 416

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • 14 marzec 2016
 • Zmodyfikowano: 5 kwiecień 2016

Remonty dróg gminnych w sołectwach i mieście Skała w 2016 roku

Remonty dróg gminnych w sołectwach i mieście Skała w 2016 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Gmina Skała 32 – 043 Skała, Rynek 29 tel. (012) 389-10-98

fax. (012) 389-10-98, wew. 104 e-mail : skala@skala.pl

1. ,,Remonty dróg gminnych w sołectwach i mieście Skała w 2016 roku”

2.Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 i art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r (Dz.U. z 2013r. ,
poz. 907
z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP pod numerem: 56774-2016 w dniu 14.03.2016

3.Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona SIWZ:
http://skala.pl/zamowienia-publiczne/remonty-drog-gminnych-w-solectwach-i-miescie-skala-w-2016-roku

4.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie :
,,Remonty dróg gminnych w sołectwach i mieście Skała w 2016 roku”

 1. Gołyszyn droga do Windysa 110,0 mb x 3,0 = 330 m2
 2. Rzeplin droga do Cadra 90,0 mb x 3,0 = 270 m2
 3. Cianowice droga ul. Leśna 160 mb x 3,0 = 480 m2
 4. Świńczów droga Aleja Góra 30 mb x 3,0 = 90 m2
 5. Maszyce droga na Brzeziny 35 mb x 4,5 = 157,50 m2
 6. Maszyce droga do Boronia 35 mb x 3,0 = 105,00 m2
 7. Stoki droga do Rzeplina 50 mb x 3,0 = 150 m2
 8. Nowa Wieś droga do Kowalskiego 90 mb x 3,0 = 270 m2
 9. Skała ul. Mleczna 150 mb x 5,0= 750 m2
 10. Skała ul. Polna 122 mb x 2,0 = 244 m2
 11. Skała ul. Rzeplińska 100 mb x 1,5 = 150 m2

według szczegółowych zakresów robót zawartych w przedmiarze robót – załącznik do SIWZ. nr 6

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: do 20.07.2016

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 22 ust.1, art. 24 ust. 1 i 2):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

b. Posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawcy winni posiadać wiedzę i doświadczenie w wykonawstwie robót drogowych związanych z wykonywaniem podbudów z materiału kamiennego, nawierzchni
z asfaltobetonu, kostki brukowej, robót ziemnych

c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem do wykonywania robót drogowych oraz osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w branży budowy dróg.
Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi osobę posiadającą w/w uprawnienia.
d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem ekonomicznym i finansowym umożliwiającym wykonanie zamówienia.

8. Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, oddział Skała Nr 69 8450 0005 0020 0200 0723 0006
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Rynek 29, 32-043 Skała, w kasie urzędu.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

9. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
Cena – 90 %

C = (CN / COB) x 90
Gdzie:

C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium Cena

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Okres gwarancji – 10 %

Za wydłużenie okresu gwarancji powyżej 36 m-cy o okres:

– od 1 – 6 m-cy — wykonawca otrzyma 1 punkt,

– od 7 – 12 m-cy — 3 punkty,

– od 13 – 18 m-cy — 6 punktów,

– od 19 – 24 i więcej m-cy — 10 punktów.

Dla gwarancji na okres 36 miesięcy przyjęta będzie wartość „0″.

Łączna suma punktów jaką otrzyma oferta:

LP = C + G

10. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Dziennik Podawczy Urzędu Miasta
i Gminy w Skale ul. Rynek 29 pokój 0 – parter
do dnia 30.03.2016r do godz.10.00

11.Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą na okres 30 dni od ostatecznego składania ofert.

12. Informacja o zawarciu umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego w przypadku pozostania środków finansowych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na roboty podstawowe.

Załączniki: