MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 740 492

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 11 luty 2019
  • Zmodyfikowano: 10 kwiecień 2019

Przebudowa PSZOK 2

Przebudowa PSZOK 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 509338-N-2019 z dnia 2019-02-11 r.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała w formule zaprojektuj i wybuduj  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR” 2

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert 01-03-2019
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
ogl_BZP-11-02-2019
Pismo RDOŚ w Krakowie
SIWZ_11-02-2019
Załącznik 1 – Oferta
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik 2a – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – inny podmiot
Załącznik 3 – Wykaz robót budowlanych [na wezwanie]
Załącznik 4 – Wykaz usług [na wezwanie]
Załącznik 5 – Wykaz osób [na wezwanie]
Załącznik 6 – Wykaz osób [na wezwanie]
Załącznik 7 – Grupa kapitałowa [po otwarciu ofert]
Załącznik 8 – Wzór umowy
Załącznik A – Program funkcjonalno-użytkowy
Załącznik A.1 – Mapa orientacyjna lokalizacji inwestycji
Załącznik A.2 – Plan sytuacyjny
Załącznik A.3 – Mapa ewidencji gruntów
Załącznik A.4 – Plan zagospodarowania terenu
Załącznik A.5 – Budynek wielofunkcyjny – schemat przeznaczenia istniejącycj pomieszczeń
Załącznik A.6 – Zestawienie kosztów