MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

 • 8 970 339

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • 11 kwiecień 2016
 • Zmodyfikowano: 10 maj 2016

Projekt kanalizacji w Minodze Rzeplinie Przybysławicach

Projekt kanalizacji w Minodze Rzeplinie Przybysławicach

Ogłoszenie o zamówieniu

 1. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, tel. (12) 389-10-98, fax. (12) 389-10-98 wew.104,
e-mail:
skala@skala.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. , poz. 2164), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 84128-2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku

strona internetowa Zamawiającego – www.skala.pl

tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

  www.skala.pl/zamowienia-publiczne/projekt-kanalizacji-w-Minodze-Rzeplinie-Przybyslawicach/

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach:

Zadanie nr 1 – Minoga,

Zadanie nr 2 – Rzeplin, Przybysławice.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz pozwoleniami na budowę dla każdej miejscowości osobno.

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej kanalizacji na terenie gminy Skała i tak w przypadku:

– zadania nr 1 – należy włączyć do istniejącego kolektora tłocznego prowadzącego wzdłuż drogi wojewódzkiej 773 w Nowej Wsi,

– zadania nr 2 – należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej prowadzącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2143K biegnącej w Rzeplinie i Przybysławicach.

Przyłącza kanalizacyjne należy zaprojektować do istniejących i budowanych budynków oraz działek w rejonie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w granicach planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W części miejscowości Rzeplin (od przysiółku Lipki) i Przybysławice w ciągu drogi powiatowej nr 2143K (przerzut ścieków Szczodrkowice-Rzeplin-Przybysławice) istnieje sieć kanalizacji. Orientacyjną lokalizację przebiegu sieci kanalizacyjnej w Rzeplinie i Przybysławicach pokazano na załączniku graficznym. W pozostałej części należy zaprojektować kanalizację. Kanalizacją w Rzeplinie należy objąć również budynki należące do przysiółku Kresy na terytorium miejscowości Stoki. Miejscowość Minoga nie jest skanalizowana. Projektowana kanalizacja w Minodze ma uwzględnić przyjęcie ścieków w przyszłości z miejscowości sąsiadujących z miejscowością Minoga.

Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej, lokalizację przepompowni ścieków wraz z zasilaniem oraz lokalizację przyłączy, łącznie zwanych dalej elementami sieci kanalizacji sanitarnej Jednostka Projektowa zobowiązana jest pisemnie uzgodnić z właścicielami działek poprzez spisanie oświadczeń, których załącznikiem winna być mapa z oznaczeniem graficznym lokalizacji elementów sieci kanalizacji sanitarnej. Każde uzgodnione oświadczenie powinno być podpisane przez właściciela danej działki. W przypadku konieczności zmiany lokalizacji elementów sieci kanalizacji sanitarnej Jednostka Projektowa zobowiązana jest ponownie wdrożyć procedurę uzgodnień.

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Jednostkę Projektową na naradzie technicznej koncepcji projektowej lokalizacji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji przepompowni w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy. Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego Jednostka Projektowa zobowiązana jest niezwłocznie przystąpić do sporządzania dokumentacji.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych i uzgodnień,

 2. Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

 3. Opinię geotechniczną,

 4. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z niezbędnym wyposażeniem – 5 egzemplarzy,

5) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót objętych

projektem budowlano-wykonawczym – 5 egzemplarzy,

 1. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego w zakresie obejmującym projekt

budowlano-wykonawczy, oddzielnie na sieć kanalizacji i oddzielnie na przyłącza – 2 egzemplarze,

7) Opracowanie przedmiaru robót w zakresie obejmującym projekt budowlano –

wykonawczy, oddzielnie na sieć kanalizacji i oddzielnie na przyłącza

2 egzemplarze,

8) Opracowanie Informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egzemplarzy,

9) Opracowanie monitoringu pracy pompowni ścieków,

10) Uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, warunków i uzgodnień

oraz innych opracowań koniecznych dla kompletności dokumentacji wraz z

uzyskaniem pozwoleń na budowę,

11) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca

2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2015r poz. 469 ze zm.) jeżeli przyjęte

rozwiązania projektowe wymagać będą uzyskania tego pozwolenia,

12) Wypisy z ewidencji gruntów.

Dokumentację projektową należy opracować dla każdej miejscowości osobno w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.32.00.00-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.32.22.00-3 – usługi projektowania rurociągów

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 18 miesięcy od podpisania umowy.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: art. 22 ust. 1 , art. 24 ust. 1 i 2:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1). Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b. Posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia w projektowaniu sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie przynajmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej o długości kanalizacji co najmniej 4 km z co najmniej 1 przepompownią potwierdzone poświadczeniami lub innymi dokumentami, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia.

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem ekonomicznym i finansowym umożliwiającym wykonanie zamówienia.

2). Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 3 do SIWZ

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –zał. nr 4 do SIWZ

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zał. nr 5 do SIWZ

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 1. i 2. SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumentów dotyczących:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

5. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

7.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. Jeżeli wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wówczas w druku oferty skreśla pkt 5 „Oświadczamy, że nie przynależymy do grupy kapitałowej”.

 1. Informacja na temat wadium

1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

zadanie nr 1 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

zadanie nr 2 – 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena (KC) – 94 %

0,94 x 100

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Termin płatności przez Zamawiającego i wysokość transzy płatności (TP) – 6%

 1. – 50% – po zakończeniu prac projektowych oraz dostarczeniu do Zamawiającego kopii złożonego wniosku do Starostwa Powiatowego w Krakowie celem uzyskania pozwolenia na budowę

– 50% – po uzyskaniu pozwolenia na budowę

Przy tak zachowanych transzach płatności wykonawca za termin płatności otrzyma 0 pkt

 1. – 20% – po zakończeniu prac projektowych oraz dostarczeniu do Zamawiającego kopii złożonego wniosku do Starostwa Powiatowego w Krakowie celem uzyskania pozwolenia na budowę

– 80% – po uzyskaniu pozwolenia na budowę

Przy tak zachowanych transzach płatności wykonawca za termin płatności otrzyma 3 pkt

 1. 100% – po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Przy płatności 1 fakturą po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonawca za termin płatności otrzyma 6 pkt

Łączna suma punktów jaką otrzyma oferta:

LP = KC + TP

Gdzie:

LP – łączna liczba punktów oferty ocenianej

KC – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

TP – liczba punktów uzyskanych w kryteriumTermin płatności przez Zamawiającego”

 1. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29;

32-043 Skała na Dzienniku Podawczym pokój nr 0- parter, w terminie do dnia 21.04.2016r. godz. 10.00

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29; 32-043 Skała, pok. 9 sala obrad dnia 21.04.2016r. godz. 10.30.

 1. Termin związania ofertą:

1.Wykonawca jest związany ofertą na okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 1. Zamawiający nie przewiduje:

– udzielania zamówień uzupełniających,

– zawarcia umowy ramowej,

– wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

– rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

– ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zał nr 1-Formularz oferty

Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Zał. nr 3-Wykaz usług

Zał. nr 4-Wykaz osób

Zał. nr 5-Oświadczenie o uprawnieniach

Zał. nr 6-Oświadczenie art. 24 ustawy Pzp

Zał. nr 7-Umowa

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Minoga mapa

ZAŁĄCZNIK NR 9 – Rzeplin mapa

ZAŁĄCZNIK NR 10 – Przybysławice mapa

ZAŁĄCZNIK NR 11 – Orientacja Rzeplin Przybysławice

ZAŁĄCZNIK NR 12 – Minoga Plan zagospodarowania przestrzennego

ZAŁĄCZNIK NR 13 – Rzeplin Plan zagospodarowania przestrzennego

ZAŁĄCZNIK NR 14 – Przybysławice Plan zagospodarowania przestrzennego

ZAŁĄCZNIK NR 15 -Plan zagospodarowania przestrzennego Plan zagospodarowania przestrzennego legenda cz.1

ZAŁĄCZNIK NR 16 – Plan zagospodarowania przestrzennego Plan zagospodarowania przestrzennego legenda cz.1

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy opracowania dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami