MENU

Airly

Rozlicz PIT

Akcja zima 2019/2020

Akcja Zima

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

 • 5 712 053

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • 8 marca 2016
 • Zmodyfikowano: 8 marca 2016

Paliwo 2016

Paliwo 2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na „ Zakup paliw i olejów dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji referatu komunalnego i jednostek straży pożarnych w gminie Skała w 2016 r.”

 1. Zamawiający: Gmina Skała 32 – 043 Skała, Rynek 29 tel./012/ 389 10 98

fax./012/ 389 10 98 wew.104 e – mail: skala@skala.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

 • Biuletyn Zamówień Publicznych: Nr 172961, data zamieszczenia: 25.11.2015r.

 • strona internetowa Zamawiającego – www.skala.pl

 • tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://skala.pl/zamowienia-publiczne/paliwo-2016/

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Zakup paliw i olejów dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji referatu komunalnego i jednostek straży pożarnych w gminie Skała w 2016 r.

2.Szacunkowa ilość paliw wynosi :
olej napędowy ON – 37 000 l,
benzyna bezołowiowa 95 – 2 500 l,
oleje silnikowe – 500 l.

CPV 09134100-8 – olej napędowy.
CPV 09132100-4 – benzyna bezołowiowa.
CPV 09211100-2 – olej silnikowy.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia – od 01.01.2016r do 31.12.2016r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1). Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi,

b. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

2). Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

– oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

 

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 1. i 2. SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, oraz dokumentów dotyczących:
a/ zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b/ sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c/ charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d/ zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

5. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. Jeżeli wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wówczas w druku oferty skreśla pkt 6
„ Oświadczamy, że nie przynależymy do grupy kapitałowej”.

8.Wymagania dotyczące wadium: nie dotyczy

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena –60 %

Rabat – 40 %

Cena = cena oferty minimalna/cena oferty badanej x 100 pkt x 60 %
Rabat = rabat w % badanej oferty/najwyższy rabat oferty x 100 pkt x40 %

10. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29;
32-043 Skała na Dzienniku Podawczym pokój nr 0,w terminie do dnia 03.12.2015r.
godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29; 32-043 Skała, pok. 9 sala obrad dnia 03.12..2015 r. godz. 10.30

 

11. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą na okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje:

– udzielania zamówień uzupełniających,

– zawarcia umowy ramowej,

– wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

– rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

– ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Załączniki: