MENU

Airly

Rozlicz PIT

Akcja zima 2019/2020

Akcja Zima

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

 • 5 712 273

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • 8 marca 2016
 • Zmodyfikowano: 8 marca 2016

Kredyt 1.000.000 pln

Kredyt 1.000.000 pln

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, tel. (12) 389-10-98, fax. (12) 389-10-98 wew.104,
e-mail:
skala@skala.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907
z późn zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

 1. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 156061 z dnia 26 października 2015 roku

 2. strona internetowa Zamawiającego – www.skala.pl

 3. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://skala.pl/zamowienia-publiczne/kredyt-1-000-000-pln/

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest „UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1.000.000,00 PLN”

CPV 66.11.30.00-5 – usługi udzielania kredytu

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
w kwocie 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100 PLN).

b) Okres kredytowania – 5 lat 11 m-cy.

c) Termin pobrania kredytu 01.12.2015r.

d) Spłata kredytu – w latach od 2016 do 2021

 

30.06.2016 50.000,00

30.06.2017 50.000,00

30.06.2018 100.000,00

30.06.2019 100.000,00

30.10.2019 100.000,00

30.06.2020 150.000,00

30.10.2020 150.000,00

30.06.2021 150.000,00

30.10.2021 150.000,00

 

e) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

f) Zakładana prowizja od przyznanego kredytu 0%

g) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczane dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o miesięczny wskaźnik WIBOR 3M dla depozytów powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania.

h) Stawka WIBOR 3M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres.

i) W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.

j) Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włączenie.

k) Spłata odsetek – kwartalnie ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał, na podstawie pisemnej informacji od wykonawcy otrzymanej do 7 dni przed terminem płatności odsetek.

l) Odsetki z tytułu niespłaconej w terminie raty kredytu obliczane będą w oparciu
o wysokość odsetek ustawowych obowiązujących w danym okresie.

ł) Rozpoczęcie spłaty odsetek – od miesiąca grudnia 2015 r.

m) Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

n) Źródło pokrycia spłaty – dochody budżetu gminy

o) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania opłat z tego tytułu

p) Zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu będą dokonywane bez naliczania dodatkowych opłat.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: 5 lat 11 m-cy

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: art. 22 ust. 1 , art. 24 ust. 1 i 2:

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1). Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Dla uznania, żeWykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień Zamawiający wymaga by wykonawca posiadał zezwolenie albo dokument równoważny na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia tj. zezwolenie albo dokument równoważny uprawniający do prowadzenia działalności bankowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe tj: (Dz. U. z 2015 r. poz.128)

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

2). Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia.

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

1. oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

2)zezwolenie albo dokument równoważny uprawniający do prowadzenia działalności bankowej

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 1. i 2. SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, oraz dokumentów dotyczących:
a/ zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b/ sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c/ charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d/ zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 punkt 1] – 2] SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

8. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów.
Jeżeli wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wówczas w druku oferty skreśla pkt 5 „ Oświadczamy, że nie przynależymy do grupy kapitałowej”

8. Informacja na temat wadium

nie dotyczy

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował jednym kryterium:

– ceną wykonania zamówienia tj. całkowitym kosztem udzielenia i obsługi kredytu.

KC= CN / COB x 100

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29; 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym pokój nr 0,w terminie do dnia 03.11.2015
godz. 1030

11. Termin związania ofertą:

okres w dniach : 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

12. Zamawiający nie przewiduje:

 1. składania ofert częściowych i wariantowych,

 2. udzielania zamówień uzupełniających,

 3. zawarcia umowy ramowej,

 4. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

 5. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

 6. rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

 

Sprawozdania za 2012r

RB-Z-zbiorczo-2012

Rb-N-zbiorczo-2012

Rb-NDS-zbiorczo-2012

Rb-28S-zbiorczo-2012

Rb-27S-zbiorczo-2012

PDP-2012

 

Sprawozdania za 2013r

Rb-Z-NDS-N-IV-kw.-2013

RB-PDP-2013-STR.2

RB-PDP-2013-STR.1

RB-28-IV-kw.-2013

Rb-27-IV-kw.-2013

 

Sprawozdania za 2014r

PDP-2014

R-N-IV-2014

Rb-Z-IV-2014

Rb-NDS-IV-2014

RB-28S-cz.2

RB-28S-cz.1

RB-27S

 

Sprawozdania za I półrocze 2015r

Rb-27S

Rb-Z

Rb-NDS

RB-N

Rb-28S-cz.1

Rb-28-cz.2

Załączniki: