MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 944 449

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 7 marzec 2016
  • Zmodyfikowano: 7 marzec 2016

Drogi i chodniki oczyszczalnia

Drogi i chodniki oczyszczalnia

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, tel. (12) 389-10-98, fax. (12) 389-10-98 wew.104,
e-mail:
skala@skala.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907
z późn zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

  1. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 275430 – 2015 z dnia 16 października 2015 roku

  2. strona internetowa Zamawiającego – www.skala.pl

  3. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.skala.pl/drogi-i-chodniki-oczyszczalnia

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Drogi – przebudowa istniejących nawierzchni dróg:

– wyrównanie i uzupełnienie podbudowy,

– profilowanie podłoża pod nową nawierzchnię,

– ułożenie betonowej kostki brukowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej
o powierzchni 1 654 m
2,

– wymiana krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 wraz z wykonaniem ław betonowych – 680 mb.

Chodniki – pozostaną chodniki w rejonie budynku techniczno – socjalnego wykonane
z betonowych płyt chodnikowych. Wymagają one przełożenia i wymiany uszkodzonych płyt o powierzchni 50 m
2.

Ponadto wykonane zostaną nowe chodniki jako dojścia technologiczne do poszczególnych obiektów:

– wykonanie chodników z kostki brukowej, betonowej o wysokości 6 cm ułożonych na podsypce z piasku i podbudowie z pospółki o miąższości 20 cm o powierzchni 33 m2; całość ograniczona obrzeżem,

– wykonanie „zielonych chodników” z betonowych płyt otworowych ułożonych na podsypce
z piasku i podbudowie z pospółki o miąższości 20 cm o powierzchni 185 m
2; całość ograniczona obrzeżem.

CPV:

45233140-2 – Roboty drogowe

45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: do 11.12.2015 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: art. 22 ust. 1 , art. 24 ust. 1 i 2:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1). Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

b. Posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie w wykonawstwie dróg o nawierzchni
z kostki brukowej o wartości robót minimum 150 000,00 złotych brutto.

Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże przynajmniej jedną robotę budowlaną w specjalności drogi o wartości minimum 150 000,00 złotych brutto.

c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobą
z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w branży
drogowej.

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem ekonomicznym i finansowym umożliwiającym wykonanie zamówienia.

2). Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

– oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
z wykorzystaniem wzoru –
załącznik nr 3 do SIWZ

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
załącznik nr 4 do SIWZ

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 5 do SIWZ

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 1. i 2. SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

5. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. Jeżeli wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wówczas w druku oferty skreśla pkt 5 „Oświadczamy, że nie przynależymy do grupy kapitałowej”.

8. Informacja na temat wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 96 %

0,96 x 100

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Okres gwarancji – 4 %

Za wydłużenie okresu gwarancji powyżej 36 m-cy o okres:

– od 1 – 6 m-cy – Wykonawca otrzyma 1 punkt,

– od 7 – 12 m-cy – Wykonawca otrzyma 2 punkty,

– od 13 – 18 m-cy – Wykonawca otrzyma 3 punkty,

od 19 – 24 i więcej m-cy – Wykonawca otrzyma 4 punkty,

Dla gwarancji na okres 36 miesięcy przyjęta będzie wartość „0″.

Łączna suma punktów jaką otrzyma oferta:

LP = C + G

10. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29,
32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter), w terminie do dnia 02.11.2015, godz. 10.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pok. 9 (sala obrad) dnia 02.11.2015, godz. 10.30.

11. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą na okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje:

– składania ofert częściowych i wariantowych,

– udzielania zamówień uzupełniających,

– zawarcia umowy ramowej,

– wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

– rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Załączniki: