- Gmina Skała - https://skala.pl -

Ważna informacja dla NGO

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.

Więcej informacji:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1566825,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-dzialalno.html [1]