- Gmina Skała - https://skala.pl -

Rodzina 500+

INFORMACJA KIEROWNIKA MGOPS W SPRAWIE PROGRAMU „RODZINA 500+”

    Od kiedy można składać wnioski:

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 roku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku. Po 1 lipca 2016 roku świadczenia będą wypłacane od miesiąca w którym złożono wniosek.

    Gdzie można pobrać wniosek:

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony, lub od 14 marca w siedzibie MGOPS – Skała ul. Szkolna 4 oraz w Urzędzie Miasta i Gminie Skała – dziennik podawczy

     Gdzie można składać wnioski:

Wnioski można składać osobiście, w siedzibie MGOPS tj. Skała ul. Szkolna 4, w kwietniu 2016 roku od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00, w pozostałych miesiącach w zwykłych godzinach pracy Ośrodka tj. w poniedziałki od 8.30 do 15.30, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30.

Wnioski można również złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych.

     Komu przysługuje świadczenie wychowawcze tzw. 500+ na „pierwsze dziecko”:

Świadczenie 500+ na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, w którym dochód nie przekracza kwoty 800 zł na osobę w rodzinie, lub 1200 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. W obecnym okresie świadczeniowym pod uwagę brane są dochody osiągnięte za rok 2014 (pomniejszone o podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne), oraz dochody nieopodatkowane np. dochód z gospodarstwa rolnego (obecnie dochód z 1 ha przel. wynosi 208,83 zł) zasiłki chorobowe z KRUS, stypendia, alimenty, diety, dochody z wynajmu i inne wymienione w ustawie.

     Kto wchodzi w skład rodziny:

W skład rodziny należy wpisać osoby wspólnie zamieszkujące (małżonków, rodziców dzieci, oraz zamieszkujące wspólnie i pozostające na utrzymaniu rodziny dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia (lub starsze, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

W przypadku gdy np. w rodzinie z dwójką dzieci, otrzymujących świadczenie na drugie dziecko, dziecko starsze skończy 18 lat – dziecko młodsze „staje się” dzieckiem pierwszym, a wtedy obowiązuje próg dochodowy (przy czym dziecko 18–letnie nadal może zaliczać się do składu rodziny)

     Co należy załączyć do wniosku:

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Ważne: nie trzeba załączać aktów urodzenia.

W przypadku ubieganie się o świadczenie na pierwsze dziecko należy złożyć wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami. Nie ma konieczności załączać zaświadczeń z urzędu skarbowego ani z ZUS – zostaną one zweryfikowane elektronicznie przez MGOPS. Ważne: jeżeli w 2014, 2015 i 2016 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (tj. podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie renty, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego i inne wymienione w ustawie) , należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o wynagrodzeniu)

 

Uwaga: złożenie wniosku w kwietniu 2016 roku nie gwarantuje, iż wypłata świadczenia nastąpi również w kwietniu. Wnioski złożone w okresie kwiecień – czerwiec br. mogą zostać rozpatrzone w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale ul. Szkolna 4, pod nr telefonu: 12 389 14 37, 696 816 303

 

INFORMACJE USTAWOWE:

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. matce,
 2. ojcu,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka albo
 4. opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia (czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do członków rodziny zalicza się odpowiednio:

 1. małżonków,
 2. rodziców dzieci,
 3. opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
 4. oraz zamieszkujące wspólnie, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia,
 5. a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162).

 Do członków rodziny nie zalicza się:

 1. dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 2. dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 3. a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku muszą  dołączyć odpowiednio:

dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

W przypadku gdy osoba, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Wnioski do pobrania w załączeniu.

Źródło:

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016r. poz. 214):

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/214 [1]

 1. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016r. poz.195).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195/1 [2]

Załączniki: