- Gmina Skała - https://skala.pl -

POIiŚ – Trwają prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu

Trwają prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu. Przedmiotowe zadanie stanowi I etap projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała”, który docelowo obejmuje budowę stacji higienizacji i odwadniania osadu oraz pozostałe prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie funkcjonowania oczyszczalni do wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w szczególności w zakresie wysokiego stopnia usuwania substancji biogennych oraz właściwej gospodarki osadami ściekowymi, oraz pozwoli na dostosowanie do wymagań uregulowań polskich i unijnych, w szczególności do zapisów dyrektywy unijnej 91/271/EWG97.

 

IMG_1284 [1]

IMG_1280 [2]

IMG_1277 [3]

IMG_1275 [4]

IMG_1274 [5]

IMG_1270 [6]