- Gmina Skała - https://skala.pl -

Plan Ochrony Parku

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego

            Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 10 do 31 marca 2017 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3-4 w zw. z art. 40 w/w ustawy zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planu ochrony.

            Z opracowaniem można się zapoznać w dniach od 10 do 31 marca 2017 r. włącznie, w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie, w godzinach 8:30 do 15:00; wersja elektroniczna zamieszczona jest na stronie internetowej www.ojcowskiparknarodowy.pl w zakładce Aktualności.

Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie od 10 do 31 marca 2017 r. włącznie, drogą pisemną na adres: Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa lub mailowo na adres: opnar@pro.onet.pl korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: www.ojcowskiparknarodowy.pl

            Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Formularz składania uwag do projektu planu ochrony OPN [1]
Konsultacje projektu planu ochrony OPN zebrania z samorządami mieszkańcami i tv [2]
Ogłoszenie dyrektora Parku o konsultacjach społecznych [3]
Projekt planu ochrony OPN drugie konsultacje [4]
Uwagi samorzadow do projektu planu ochrony OPN rozdz 1-7 [5]
Zal. 1 Mapa Plan Ochrony gminy 1:50000 A3.jpg [6]
Zal. 2 Mapa korytarze ekologiczne [7]
Zal. 3 Mapa Plan Ochrony – obszary ochrony [8]
Zgłaszanie uwag do lokalizacji dzialek w otulinie [9]


Wariant przebiegu Otuliny

Wariant Przebiegu Otuliny z dnia 06.07.2016r. [10]


Na prośbę mieszkańców uczestniczących w spotkaniu w sprawie planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego przedstawiamy proponowany wariant przebiegu otuliny w Gminie Skała.

Wariant Przebiegu Otuliny Skała [11]

 

 

0. Projekt Planu Ochrony Ojcowskiego PN – strona tytułowa.pdf [12]

1. Projekt Planu Ochrony Ojcowskiego PN – synteza – rozdział 1 – Cele ochrony – s. 1-24.pdf [13]

2. Projekt Planu Ochrony Ojcowskiego PN – synteza – rozdział 2 – Identyfikacja – s. 25-35.pdf [14]

3.Projekt Planu Ochrony Ojcowskiego PN – synteza – rozdział 3 – opis granic s. 36-77.pdf [15]

4. Projekt Planu Ochrony Ojcowskiego PN – synteza – rozdział 4 – Obszary ochrony – s. 78.pdf [16]

5. Projekt Planu Ochrony Ojcowskiego PN – synteza – rozdział 5 – Działania ochronne – 79-119.pdf [17]

6.Projekt Planu Ochrony Ojcowskiego PN – synteza – rozdział 6 – Działalność handlowa i rolnicza – s. 120.pdf [18]

7. Projekt Pl Ochrony Ojcowskiego PN – synteza – rozdział 7 – Udostępnianie dla nauki eduk i turystyki – s. 121-125.pdf [19]

8. Projekt Planu Ochrony Ojcowskiego PN – synteza – rozdział 8 – Ustalenia do studiów uwarunkowan – s. 126-130.pdf [20]

Formularz składania uwag do projektu planu ochrony OPN.doc [21]

Mapa do Planu Ochrony OPN – strefy użytkowania terenu – Jerzmanowice-Prz….pdf [22]

Mapa do Planu Ochrony OPN – strefy użytkowania terenu – Skała.pdf [23]

Mapa do Planu Ochrony OPN – strefy użytkowania terenu – Sułoszowa.pdf [24]

Mapa do Planu Ochrony OPN – strefy użytkowania terenu – Zielonki (1).pdf [25]

Mapa ogólna OPN i jego otuliny.pdf [26]

Mapa Obszary wybitnej różnorodnoœci.jpg [27]

Mapa_Plan_Ochrony_gminy_1_50000_A3.jpg [28]

Mapa Plan Ochrony obszary ochrony 1 50000_A3.jpg [29]

Strefy ochrony ścisłej częściowej i krajobrazowej – MGP_03.pdf [30]