- Gmina Skała - https://skala.pl -

Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

Realizator projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 

Cel projektu

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu i marginalizacji 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa małopolskiego.
 

Grupa docelowa:

Osoby zamieszkujące obszar województwa małopolskiego, w tym między innymi:

Formy wsparcia:

Finansowanie programu

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe). Jego wartość to 4 mln 976 tys. zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu własnego.
 

Okres realizacji:

01.04.2018–31.03.2020 r.

Uwaga!

Rekrutacja uczestników do II edycji projektu trwa do 31 marca 2019 r. (nabór wydłużony).

Kontakt:

Więcej informacji:

http://wupkrakow.praca.gov.pl/-/6727657-malopolskie-gwarancje-na-rzecz-aktywnosci-spoleczno-zawodowej [7]