- Gmina Skała - https://skala.pl -

Gospodarka odpadami

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Skale:

  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalona jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, od 1 października 2015 r. stawki te wynoszą:

  • 10,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

  • 15,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane

  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dotyczy nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty 

  • 25,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l

  • 35,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l

  • 120,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l

Wszelkie informacje oraz pytania dotyczące deklaracji oraz nowych zasad gospodarki odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy w Referacie Komunalnym Skała, Rynek 29, klatka B lub pod numerem telefonu  12 – 389-10-42 wewnętrzny 122.

Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Referacie Komunalnym Skała, Rynek 29, kl. B.

Informujemy również, iż każdemu płatnikowi został wygenerowany indywidualny numer konta bankowego, na który należy dokonywana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy również pamiętać, przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Skała nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych (segregowanych i mieszanych) z bazy magazynowo – technicznej w Cianowicach, ul Do Cegielni świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.
w Bolesławiu, ul. Osadowa 1
, wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

PSZOK został zlokalizowany na terenie Bazy Magazynowo – Technicznej Cianowice, ul. Do Cegielni, nr telefonu
12 – 389-10-43, 660-539-383

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Urząd Miasta i Gminy w Skale informuje, że od dnia 2 maja 2018 r. do 30 września 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Cianowice, ul. Do Cegielni będzie dodatkowo przyjmował odpady zielone dostarczane przez mieszkańców gminy w dniach:

soboty  w godz. 8:00 – 13:00

Odpady dostarczone do PSZOK-u przyjmowane będą bezpłatnie tylko od mieszkańców Gminy Skała, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


Urząd Miasta i Gminy w Skale informuję, że od 01.08.2016 r. przeterminowane leki można oddawać w dwóch miejscach na terenie Gminy: